Hero image

Zorgboerderij Swaenensteyn is een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassen (5 tot 18 jaar) met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis, een verstandelijke beperking, hechtingsstoornissen en Multi problematiek extra begeleiding kunnen krijgen.

Algemeen en doelgroep

Zorgboerderij Swaenensteyn is een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassen (5 tot 18 jaar) met een  gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis, een verstandelijke beperking, hechtingsstoornissen en Multi problematiek extra begeleiding kunnen krijgen. Er worden tal van activiteiten aangeboden, gericht op ontwikkeling, vaardigheden en ontspanning. In overleg met ouders en verwijzers wordt gekeken of de zorgboerderijen de gewenste zorg kunnen bieden.  Dit kan zijn:  

 • Dagbesteding en langdurige zorg (begeleiding individueel en in een groep)   
 • Middagbesteding (begeleiding individueel en in een groep) 
 • Zaterdagbesteding (begeleiding individueel en in een groep) 
 • Logeeropvang 
 • Opvang voor ‘thuiszitters”, aanbieden van educatie om ontwikkelingsniveau te stimuleren en op niveau te houden 
 • Behandeling, Specialistische Jeugdhulp (SOVA training, ‘Geweldloos verzet’, ‘De Gelukskoffer’, ‘ABA training’, ‘Equitherapie’, ‘Beter bij de les’) en Methodiek (‘Geef me de vijf’, LSCI) 

Meer informatie is terug te vinden op onze website https://zorgboerderijzoetermeer.nl 

Afweging

Tijdens de intake zal het nut en gebruik van de Verwijsindex Haaglanden worden uitgelegd aan cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s). Hier zal worden uitgelegd dat een signaal in de verwijsindex dient als middel om zicht te krijgen op andere betrokken professionals rondom de zorgcliënt met als doel met hen samen te werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Nieuwe cliënten zullen standaard gesignaleerd worden in de verwijsindex. Dit is opgenomen middels de deelnemersovereenkomst en het intakeformulier, waarbij de ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het signaal in de verwijsindex en de folder(s) zullen worden overhandigd. Voor cliënten die reeds in zorg zijn zal bekeken worden of zij alsnog gesignaleerd worden in de Verwijsindex.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Er zal in ieder geval een signaal worden afgegeven indien één of meerdere risicosignalen aan de orde zijn en in vergelijking met aanvang van de zorg een ergere vorm (kan) aannemen: 

 • Ouder (of ander gezinslid) heeft problemen/stoornissen 
 • Ingrijpende gebeurtenis (life event) 
 • Jeugdige heeft problemen in cognitief functioneren, leren en/of op school 
 • Vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling (ook de meldcode inzetten) 
 • Lichamelijke en/of geestelijke verwaarlozing 
 • Negatief groepsgedrag/negatief leidende rol in groep 
 • Lichamelijke problemen die onbehandeld blijven maar wel behandeling vereisen 
 • Zorgelijk middelengebruik/verslavingsproblematiek 
 • Sprake van grensoverschrijdend gedrag (agressie, diefstal, seksueel etc. ) 

Borging

De directie en/of gedragswetenschapper zal tijdens de intake met cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) uitleg geven over de verwijsindex. De gedragswetenschapper zal tijdens zorgmomenten en evaluatiemomenten en bij een vermoeden dat een signaal nuttig kan zijn dit bespreken met de zorgmanager/directie en/of gedragswetenschapper en a.d.h.v. de afgesproken signaleringscriteria zal de zorgmanager een signaal afgeven in de verwijsindex. De gedragswetenschapper zal de jeugdige en/of ouder(s)/verzorger(s) informeren over het afgegeven signaal (folder overhandigen) en bij een match zal toestemming worden gevraagd om gegevens te mogen uitwisselen.  

In de verwijsindex zal de termijn van het signaal standaard op twee jaar worden gezet, omdat de gemiddelde trajectduur van cliënten die in zorg zijn vaak zelfs langer dan twee jaar is.     

Bij (langdurige) afwezigheid van de zorgmanager zal een collega de matchberichten bewaken waardoor vertraging in de eventuele samenwerking met andere professionals wordt voorkomen.  

Wet- en regelgeving

Jeugdwet