Hero image

Meldrecht

In de Jeugdwet (artikel 7.1.4.1.) staat dat je het recht hebt om jeugdigen in de Verwijsindex te signaleren. In de wet is bewust een meldrecht en geen meldplicht voor de Verwijsindex beschreven. Het is de professionele afweging op basis van criteria (welke zorg zie je bij de jeugdige) en de context (afweging beschermende- en risicofactoren) die bepaalt of je al dan niet een signaal in de Verwijsindex zet. 

Informatieplicht

Je hebt volgens de Jeugdwet het recht om een jeugdige zonder toestemming te signaleren in de Verwijsindex. Je moet je echter wel houden aan de informatieplicht. Ouders (van jeugdigen tot 16 jaar) en jeugdigen (vanaf 12 jaar) moet je actief informeren op het moment dat je een signaal gaat afgeven. Het informeren kan uitgesteld worden wanneer het in alle redelijkheid niet mogelijk is om ouders en/of jeugdige te informeren, of het in het belang van de jeugdige niet wenselijk is. Dit moet dan wel gemotiveerd en gedocumenteerd worden in het cliëntdossier. De wijze waarop wordt geïnformeerd (schriftelijk of mondeling) is niet bij wet geregeld.

Toestemming om informatie te delen

Wanneer een match ontstaat met een andere professional moet aan de ouders (van jeugdigen tot 16 jaar) en jeugdigen (vanaf 12 jaar) om toestemming worden gevraagd voor het delen van inhoudelijke informatie. Bij het vragen van toestemming houd je je aan het privacyprotocol van je organisatie of aan de regels die zijn gesteld vanuit de beroepsorganisatie.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het afgeven van een signaal in de Verwijsindex, worden persoonsgegevens in de Verwijsindex verwerkt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er sprake van rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, als dit plaatsvindt in het kader van een wettelijke taak. De Verwijsindex is specifiek benoemd in de Jeugdwet (§7.1).

Termijn signaal

Een signaal staat standaard 1 jaar in de Verwijsindex Haaglanden. De wettelijke termijn is maximaal 2 jaar.

Ieder signaal kan worden verlengd tot de wettelijk termijn. Wil je dat de jeugdige daarna ook in de Verwijsindex blijft? Dan moet je een nieuw signaal afgeven en de procedure van informeren en toestemming vragen voor overleg opnieuw doorlopen.

Je kunt een signaal eerder intrekken. Het signaal is dan niet meer actief en er kan geen match meer plaatsvinden.

Rechten betrokkenen

De professional die ouders/jeugdige informeert over het plaatsen van een signaal in de verwijsindex, wijst hen op hun andere rechten: 

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht op een kopie van de gegevens
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens. 


Ouders/jeugdigen kunnen via de gemeente waar zij wonen gebruik maken van hun rechten.