Hero image

Verwijsindex en Jeugdwet

In de Jeugdwet, met ingangsdatum 1 januari 2015, staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de lokale invulling van het jeugdbeleid. Deze Jeugdwet, specifiek Hoofdstuk 7, "Gegevensverwerking, privacy en toestemming" en paragraaf 7.1, "De Verwijsindex, is een vervolg op de aanpassing van de wet op de Jeugdzorg van februari 2010.

Koppeling landelijke Verwijsindex

Elke gemeente in Nederland is aangesloten op een regionale Verwijsindex. Alle regionale Verwijsindexen, dus ook de Regionale Verwijsindex Haaglanden (RVH) zijn gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex (VIR). Hierdoor kunnen er ook matches tussen professionals uit andere gemeenten of regio’s ontstaan. Een overzicht van de verwijsindex regio's staat op de website van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

Wanneer een professional een signaal in de RVH plaatst, staat dit de volgende dag ook in de VIR.