Hero image

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het geplaatste signaal?

Bezwaar uiten bij professional

U kunt uw bezwaar tegen het signaal in de verwijsindex in eerste instantie bespreken met de professional die het signaal geplaatst heeft. Deze professional luistert naar uw bezwaar, legt de doelstelling van de Verwijsindex nogmaals uit en informeert u over de achterliggende reden van het signaal dat gebaseerd is op de landelijk geldende signaleringscriteria. Als uw bezwaar niet is weggenomen, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Binnen zes weken nadat u geïnformeerd bent over het signaal in de Verwijsindex dient u een bezwaarschrift in bij de gemeente waar uw kind woonachtig is. Dit bezwaar wordt op grond van artikel 17 lid 1 sub c AVG gelijk gesteld aan een verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar de verwijsindex:
Gemeente Den Haag/OCW/Verwijsindex Haaglanden
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

De relatiebeheerders van de verwijsindex zorgen dat uw bezwaarschrift bij de woongemeente van uw kind terecht komt. De verwijsindex is verder geen partij in de afhandeling van het bezwaarschrift.

Beslissing op het bezwaar

Om een beslissing op het bezwaar te nemen, zal de gemeente contact opnemen met de professional die het signaal geplaatst heeft.

Verwijdering signaal

  • Als het signaal niet terecht is gedaan, bijvoorbeeld omdat de verkeerde jeugdige is gesignaleerd;
  • of als de jeugdige reeds 23 jaar of ouder, of overleden is,

dan kan het signaal permanent en volledig verwijderd worden uit de regionale en landelijke Verwijsindex. Degene die in de gemeente verantwoordelijk is voor de Verwijsindex krijgt vervolgens de opdracht om signalen definitief te verwijderen.

Inactief maken van het signaal

  • Als het signaal wel terecht was op het moment van afgeven, maar nu niet meer nodig is;
  • of als er twee jaren verstreken zijn na het eerste signaal in de Verwijsindex,

dan wordt het signaal inactief gemaakt en overgeheveld naar het historisch meldingenarchief. In dit historisch meldingenarchief blijft het signaal nog vijf jaar bewaard, overeenkomstig artikel 7.1.4.6 van de Jeugdwet. Zo gaan signalen uit het verleden niet meteen verloren en blijven tijdelijk zichtbaar voor organisaties die later bij de jeugdige betrokken zijn. Er kunnen op inactieve signalen geen matches optreden tussen professionals.

Signaal blijft staan

De gemeente kan ook besluiten dat er geen reden is om het signaal te verwijderen. Het signaal blijft dan in de verwijsindex staan. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan.

Gegevens nodig voor behandeling bezwaar

U moet bij het bezwaar in elk geval het volgende aangeven:

  • Dat het gaat om een bezwaar tegen een signaal in de Regionale Verwijsindex Haaglanden
  • Wie het signaal geplaatst heeft (organisatie en naam professional)
  • Waarom het signaal verwijderd moet worden
  • Kopie legitimatie van gezaghebbende ouders/verzorgers en van uw kind