Hero image

Wat doe je als ouders en/of jeugdigen het niet eens zijn met het signaal?

Bezwaar uiten bij professional

Ouders en/of jeugdigen kunnen hun bezwaar tegen het signaal in de verwijsindex in eerste instantie bij jou kenbaar maken. Je hoort het bezwaar van de ouder/jeugdige aan, legt de doelstelling van de Verwijsindex nogmaals uit en informeert over de achterliggende reden van het signaal dat gebaseerd is op de landelijk geldende signaleringscriteria. Als het bezwaar bij de ouders en/of jeugdige niet is weggenomen, kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Bezwaarschrift indienen

Ouders en/of jeugdigen kunnen bezwaar maken tegen een signaal in de Verwijsindex. Binnen zes weken nadat ze geïnformeerd zijn over het signaal in de Verwijsindex dienen ze een bezwaarschrift in bij de gemeente waar de jeugdige woonachtig is. Dit bezwaar wordt op grond van artikel 17 lid 1 sub c AVG gelijk gesteld aan een verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens.

Omdat niet altijd duidelijk is waar het bezwaar bij de gemeente moet worden ingediend, kunnen ouders/jeugdigen het bezwaarschrift sturen naar de verwijsindex:
Gemeente Den Haag/OCW/Verwijsindex Haaglanden
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

De relatiebeheerders van de verwijsindex zorgen dat het bezwaarschrift bij de woongemeente van de jeugdige terecht komt. De verwijsindex is verder geen partij in de afhandeling van het bezwaarschrift.

Beslissing op het bezwaar

Om een beslissing op het bezwaar te nemen, zal de gemeente contact opnemen met jou.

Verwijdering signaal

  • Als het signaal niet terecht is gedaan, bijvoorbeeld omdat de verkeerde jeugdige is gesignaleerd;
  • of als de jeugdige reeds 23 jaar of ouder, of overleden is,

dan kan het signaal permanent en volledig verwijderd worden uit de regionale en landelijke Verwijsindex. Degene die in de gemeente verantwoordelijk is voor de Verwijsindex krijgt vervolgens de opdracht om signalen definitief te verwijderen.

Inactief maken van het signaal

  • Als het signaal wel terecht was op het moment van afgeven, maar nu niet meer nodig is;
  • of als er twee jaren verstreken zijn na het eerste signaal in de Verwijsindex,

dan wordt het signaal inactief gemaakt en overgeheveld naar het historisch meldingenarchief. In dit historisch meldingenarchief blijft het signaal nog vijf jaar bewaard, overeenkomstig artikel 7.1.4.6 van de Jeugdwet. Zo gaan signalen uit het verleden niet meteen verloren en blijven tijdelijk zichtbaar voor organisaties die later bij de jeugdige betrokken zijn.

Signaal blijft staan

De gemeente kan ook besluiten dat er geen reden is om het signaal te verwijderen. Het signaal blijft dan in de verwijsindex staan. Ouders en/of jeugdigen kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan.

Gegevens nodig voor behandeling bezwaar

Ouders en/of jeugdigen (vanaf 16 jaar) moeten bij het bezwaar in elk geval het volgende aangeven:

  • Dat het gaat om een bezwaar tegen een signaal in de Regionale Verwijsindex Haaglanden
  • Wie het signaal geplaatst heeft (organisatie en naam professional)
  • Kopie legitimatie van gezaghebbende ouders/verzorgers en de jeugdige