Hero image

ZorgXL wil maatwerk bieden aan iedereen die een vraag heeft op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg. Een product op maat. Wij werken samen met de gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties en deskundigen op juridisch gebied.

Algemeen en doelgroep

ZorgXL wil maatwerk bieden aan iedereen die een vraag heeft op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg. Een product op maat. Wij werken samen met de gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties en deskundigen op juridisch gebied. Het aanbod bestaat uit een brede dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid en zorg. Om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte, is ZorgXL nauw verbonden met de doelgroep.

Doelgroep zijn mensen met beperking of problemen (psychisch en/of lichamelijk). Er is geen leeftijdsgrens , Zorg XL is er voor jongeren en ouderen.  Jeugd 0-23 jaar met complexe problemen waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn (combinatie van opvoedings- of gezinsproblematiek, psychische problemen, leerproblemen of verstandelijke beperking).  De hulp richt zich zowel op het kind als het gezin.  

Bij ZorgXL staat de bejegening en mensgericht werken centraal. De methode die wij hiervoor gebruiken is doel- en oplossingsgericht werken. ZorgXL gaat voor een directe aanpak. Waar een probleem is, is een oplossing. Door doelgericht en oplossingsgericht te werk te gaan, willen wij de cliënt krachtiger maken. Deze methode helpt de cliënt de juiste keuzes te maken, zodat hij/zij zichzelf staande weet te houden wanneer er in de toekomst weer een probleemsituatie voordoet. ZorgXL werkt dan ook aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten binnen verschillende leefgebieden.

ZorgXL besteedt direct aandacht aan het doel/ de hulpvraag waarvoor de cliënt zich heeft aangemeld, waardoor eindeloze trajecten worden voorkomen.

Zie uitgebreid protocol Zorg XL mbt verwijsindex op de website www.zorg-xl.nl

Afweging

Cliënten komen binnen via een verwijzing of op eigen initiatief. Bij de intake/kennismakingsgesprek zal bij de zelfredzaamheidstoets gekeken worden naar de hulpvraag. Afhankelijk daarvan zal een uitgebreide intake plaatsvinden waar een risico-inventarisatie plaats zal vinden en de Verwijsindex ter sprake zal komen. De coördinator Jeugd en Gezin doet de kennismaking en intake en zal, indien nodig, jongeren/Ouders informeren over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex en overhandigd de folder. Bij een match zal de coördinator de Jongeren/Ouders toestemming vragen om informatie te mogen delen met de matchende partijen.  Medewerkers van Zorg XL bespreken hun gesignaleerde zorg met de coördinator. Zorg XL werkt ook met de meldcode.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Signalen zullen worden afgegeven op basis van de criteria Jeugdwet en handreiking melden (www.handreikingmelden.nl).

Borging

De coördinator zal bij langdurige afwezigheid/uit dienst treding zorgdragen voor beheer inlogaccount/actieve signalen. D.w.z dat zij de Verwijsindex op de hoogte zal stellen en vragen e.e.a. aan te passen/over te zetten. Zie voor verdere interne afspraken mbt borging het protocol van Zorg XL mbt de verwijsindex blz. 10.

Nieuwe medewerkers worden door de coördinator/leidinggevende ingelicht over het werken met de Verwijsindex o.a. middels het interne Protocol Verwijsindex. De Verwijsindex zal een vast agendapunt zijn in het werkoverleg als casussen besproken worden. Mocht het nodig zijn, dan zal aan de Verwijsindex gevraagd worden om een (opfris) presentatie/instructie.

Wet- en regelgeving

Jeugdwet