Hero image

ZAB Jeugd & Gezin is er voor ouders en kinderen, die het tijdelijk thuis niet op eigen kracht redden.

Algemeen en doelgroep

Als thuiszorgorganisatie bieden wij hulp en ondersteuning gericht op opvoedingsondersteuning- en begeleiding aan jeugdigen en ouders. Ook kunt u bij ons terecht voor individuele begeleiding en persoonlijke verzorging wanneer u ondersteuning nodig heeft als gevolg van een beperking en/of stoornis. Tijdens het begeleidingstraject staat de ontwikkeling van de jeugdige en het bevorderen van de zelfredzaamheid van het gezin centraal. Dit kan zijn op het gebied van gedragsproblemen, opvoedingsvraagstukken, praktische vaardigheden, sociale- en maatschappelijke hulpvragen, administratie en/of financiën en schulden. Bij multi-problematiek zullen wij korte lijnen onderhouden met andere betrokkenen behandelaren en/of specialisten, zodat u uw verhaal maar één keer hoeft te doen. ZAB levert ook huishoudelijke hulp en wijkverpleging.

Afweging

Alleen een gezinscoach van ZAB Jeugd & Gezin kan signalen afgeven in de verwijsindex op basis van wat hij/zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij hij/zij een redelijke vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Indien samenwerking met ketenpartners noodzakelijk wordt geacht in het belang van de jeugdige/het gezin, zal deze worden aangegaan.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De medewerker van ZAB Jeugd & Gezin houdt zich aan de wettelijk verplichte systemen voor melding en verwijzing, zoals onder andere de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerker van ZAB Jeugd & Gezin plaatst een signaal in de Verwijsindex Haaglanden indien hij/zij heeft geconstateerd dat er een redelijk vermoeden is dat een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige wordt bedreigd door één of meer signaleringscriteria uit artikel 7.1.4.1 van de Jeugdwet.

Borging

Wanneer een medewerker van ZAB Jeugd & Gezin uit dienst treedt, worden lopende dossiers (en dus ook actieve signalen) overgedragen aan de vervanger. Bij het sluiten van een dossier dient de gezinscoach te onthouden het signaal te deactiveren bij de Verwijsindex.

Aandachtspunten

De verwijsindex is een vast onderdeel van het inwerkprogramma.

  1. De medewerker ZAB Jeugd & Gezin maakt de afweging om een signaal af te geven op jeugdigen (0-18 jaar);
  2. Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de jeugdige en/of aan de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige; dit gebeurt bij de intake. De gezinscoach geeft de informatiefolder aan de jeugdige/ouder(s) mee.
  3. Alleen een gezinscoach van ZAB Jeugd & Gezin mag een signaal afgeven in de verwijsindex;
  4. Alle handelingen m.b.t. de verwijsindex worden vastgelegd in Zorgflex.