Hero image

De Jutters is het Centrum voor Jeugd-GGZ in de regio Haaglanden.

Algemene Informatie

Kernactiviteiten zijn diagnostiek, behandeling, crisishulp en preventie. De problemen waar de kinderen en jongeren mee kampen zijn divers en variëren van ernstig tot mild.
De zorg van De Jutters is georganiseerd in:

 • Centrale Voordeur (Centrale Aanmelding & Toeleiding, Preventie, Crisisketen, Behandelcentrum voor Soma & Psyche voor kinderen van 0 tot 4 jaar);
 • Decentrale specialistische zorg vanuit de wijkteams (regio Haaglanden);
 • De behandelcentra Neuropsychiatrie, Persoonlijkheid en Trauma, Angst en Stemming, 0-6, Forensische psychiatrie (Het Palmhuis), Orthopsychiatrie, Epa en Crisis.

De behandelcentra bevinden zich op meerdere locaties in Den Haag (dr. van Welylaan, Leggelostraat, Prinsegracht), Voorburg, Zoetermeer, Waddinxveen, Gouda en Leiden.

Doelgroep

De Jutters richt zich op kinderen en jongeren (en hun ouders / verzorgers) van 0 tot en met 22 jaar met psychische / psychiatrische problemen of met het risico deze te ontwikkelen.Kinderen, jongeren en hun ouders komen op grond van indicatiestelling door een (huis)arts of Bureau Jeugdzorg bij De Jutters. Jaarlijks melden zich ongeveer 5.500 kinderen en/of jongeren bij De Jutters met een hulpvraag. De Jutters kent een gemiddelde behandeltermijn van tussen de 9 maanden en anderhalf jaar.

Intern Werkproces

 • De behandelend hulpverlener vraagt toestemming voor het afgeven van een signaal, legt dit vast in het toestemmingsformulier en overhandigt een folder over de Verwijsindex;
 • De behandelend hulpverlener maakt een aantekening van het signaal in het cliëntsysteem van De Jutters en meldt dit per mail aan het secretariaat van het behandelcentrum;
 • Het secretariaat voert vervolgens het signaal op in de Verwijsindex;
 • Wanneer er na signalering een match ontstaat, ontvangt de behandelend hulpverlener automatisch een matchbericht in zijn/haar eigen mailbox. Een cc. van deze mail wordt naar het secretariaat verstuurd;
 • De behandelend hulpverlener neemt direct (binnen 5 dagen) contact op met de medewerker van de matchende instantie en stemt de hulpverlening af;
 • Het secretariaat checkt na 5 dagen of er contact is geweest tussen de behandelend hulpverlener en de medewerker van de matchende instantie. Indien dit niet is gebeurd, stuurt het secretariaat een herinneringsmail naar de behandelend hulpverlener;
 • Bespreking van signaal en match vindt plaats in de reguliere cliëntbesprekingen, in aanwezigheid van coördinerend behandelaar of manager behandelzaken.

Termijn van signaal

De standaardinstelling voor een signaal is 1 jaar. Voordat een signaal afloopt, ontvangt het secretariaat en vervolgens de behandelend hulpverlener een mailbericht en kan het signaal – indien gewenst – worden verlengd met de termijn van 1 jaar. Indien de behandelend hulpverlener verlenging van het signaal van toepassing acht, bespreekt hij/zij dit met de coördinerend behandelaar of manager behandelzaken.

Wet- en regelgeving

 • WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst)
 • AVG

Signaleringscriteria

Het besluit om een signaal af te geven is een professionele afweging. Er moet sprake zijn van een ongunstig effect op de ontwikkeling van het kind/jongere. Ter ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van de ‘Handreiking Melden’ opgesteld door het Ministerie Jeugd en Gezin via www.handreikingmelden.nl.

Indien sprake is van één of meer van de volgende feiten overlegt de behandelend hulpverlener dit met de regiebehandelaar of manager behandelzaken:

 • Meerdere hulpverleners aanwezig of nodig;
 • Multi-problematiek;
 • Huiselijk geweld/kindermishandeling;
 • Zorgmijders;
 • Gebrekkige motivatie voor hulp.

In dit consulterend overleg wordt besloten of een signaal in de Verwijsindex Haaglanden wordt afgegeven.

Toestemming en Informatieplicht

Voor het signaleren en uitwisselen van informatie met andere instanties is toestemming nodig:

 1. Kinderen tot 12 jaar: toestemming ouders/verzorgers;
 2. Kinderen van 12-16 jaar: toestemming kind/jongere en ouders/verzorgers;
 3. Jongeren vanaf 16 jaar: toestemming jongere;
 4. Geen toestemming in geval van gevaar voor de veiligheid van het kind/jongere indien het kind/jongere zich in een onveilige situatie bevindt en de situatie door het vragen van toestemming dreigender wordt. In dit geval dient een aantekening te worden gemaakt in het cliëntsysteem.