Hero image

William Schrikker Jeugdbescherming is een zelfstandig onderdeel van de William Schrikker Groep. Zij wordt ingeschakeld als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt over een kind met een beperking.

Algemeen en doelgroep

Jeugdbescherming

William Schrikker Jeugdbescherming is een zelfstandig onderdeel van de William Schrikker Groep. Zij wordt ingeschakeld als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt over een kind met een beperking. Leven met een beperking heeft zijn weerslag op alle levensgebieden. Daarom hebben deze kinderen vaak aangepaste zorg nodig. Bekendheid met zowel de gehandicaptenzorg als de jeugdzorg is een vereiste om hun goede hulpverlening te kunnen geven. (Gezins)voogden van de William Schrikker bieden op dit gebied hun deskundigheid aan.

De doelgroep van de William Schrikker Jeugdbescherming bestaat uit kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, waarvoor de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken. De gezinsvoogden van de William Schrikker Jeugdbescherming bieden deze doelgroep de benodigde specifieke hulp.

Jeugdreclassering

 Jongeren, die een strafbaar feit hebben gepleegd, kunnen begeleiding opgelegd krijgen door de kinderrechter. Deze begeleiding wordt toegewezen aan WSG, als het om een jongere met een handicap gaat. Zij is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze begeleiding. WSG werkt voornamelijk voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking of jongeren met een auditieve beperking en werkt hiertoe samen met andere voorzieningen. Jongeren met een handicap hebben een andere vorm van begeleiding nodig. Alleen als de hulpverlener rekening houdt met de handicap kunnen ze inzichten en vaardigheden ontwikkelen. De kans wordt dan kleiner dat ze nog recidiveren.   WSG heeft zo'n 110 jeugdreclasseringswerkers in dienst, die werken vanuit hun eigen regio. De jeugdreclasseringswerker heeft het geduld en de vaardigheid om uitleg en toelichting te geven, die nodig is om het voor de jongere begrijpelijk te maken. Begeleiding van deze jongeren vraagt van een jeugdreclasseringswerker dan ook specifieke kennis, attitude en vaardigheden. Alsook kennis van de sociale kaart voor LVG (licht verstandelijk beperkte) jongeren.

Borging

indien een jeugdige een andere JB‐ danwel JR‐medewerker krijgt toegewezen, plaatst de instantiebeheerder WSG het signaal over de andere medewerker.

Wet- en regelgeving

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Wet op de Jeugdzorg (Wjz)