Hero image

Kinderopvangorganisaties werken aan de verzorging en ontwikkeling van kinderen op de momenten dat de ouders/verzorgers werken of een studie volgen.

Algemeen en doelgroep

Kinderopvangorganisaties werken aan de verzorging en ontwikkeling van kinderen op de momenten dat de ouders/verzorgers werken of een studie volgen. De kinderopvangorganisaties zijn particuliere organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Kinderopvang betreft zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.  

Peuterspeelzalen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Doelen van de peuterspeelzalen zijn het ontmoeten van andere kinderen en het leveren van een bijdrage aan de algehele ontwikkeling van het kind. De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de gemeenten en de landelijke overheid bewaken en houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en van de peuterspeelzalen.    

Afweging

De afweging die een medewerker kinderopvang of peuterspeelzaal maakt om wel of niet te signaleren is een individuele professionele afweging die intern minimaal met de leidinggevende en/of pedagoog wordt besproken. Over het algemeen gaat het om ontwikkelings-, gedrags- en/of problemen in de sociale context.   

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt overwogen indien sprake is van:  

  • Serieus vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld;  
  • Serieuze ontwikkelingsproblemen (motorisch, cognitief, taal, zintuiglijk, sociaal-emotioneel); Serieuze gedragsproblemen;  
  • Ernstig tekort schieten door ouders/verzorgers in de verzorging of de opvoeding.