Hero image

William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk werkende organisatie die regionaal werkt.

Algemeen en doelgroep

William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk werkende organisatie die regionaal werkt. WSP biedt pleegzorg specifiek voor kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige, soms terminale chronische ziekte of kinderen waarvan de ouders dit hebben. Ook zij hebben recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.  

Meer info: Gezinsvormen (wsgv.nl)

Doelgroep: 0-23 jaar 

Afweging

De functies/medewerkers van Team Zorgadministratie en Pleegzorgmedewerkers krijgen een gebruikersaccount in de verwijsindex. De Zorgadministratie maakt contract WSP aan en signaleert het kind/jongere in de verwijsindex en vult, indien bekend, de gegevens van de behandelende pleegzorgmedewerker in de verwijsindex. In de meeste gevallen is dan al bekend wie de betrokken pleegzorgwerker wordt. WSP signaleert alle pleegkinderen in de verwijsindex.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Op basis van alle signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en alle criteria handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) wordt de hele doelgroep (zie boven) gesignaleerd in de verwijsindex. 

Borging

De verwijsindex is opgenomen in een toestemmingsverklaring van WSP. Deze wordt doorgenomen tijdens de intake/screening en wettelijke vertegenwoordigers (bv. ouders of jeugdzorgwerker indien voogd) en kind worden geïnformeerd over het signaal de Verwijsindex en ontvangen de informatiefolder tijdens de intake. Ouders/Jeugdigen tekenen de toestemmingsverklaring waarin staat opgenomen dat er na een match afgestemd mag worden met andere betrokken organisaties 

De pleegzorgmedewerker is verantwoordelijk om de matches op te pakken en contact te zoeken met andere betrokken professionals. 

Indien medewekers een nieuw account willen aanvragen, account willen afsluiten, pleegkinderen willen overdragen aan een andere medewerker of andere vragen hebben m.b.t. het systeem dan kunnen zij hiervoor terecht bij Functioneel Beheer WSP.