Hero image

Welzijn e25 zet zich in op het brede maatschappelijke domein met bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren t/m 23 jaar.

Algemene informatie

Onze inzet is altijd gebaseerd op versterking van zelfredzaamheid van individuen, gezinnen, wijken en buurten of andere doelgroepen. Wij doen dit door het aanbieden van diverse ondersteunende activiteiten en programma's: jeugd en jongerenwerk, sportbuurtwerk en combinatiefunctionarissen, wijk en buurtwerk, projecten, maatschappelijk ondernemen via Blikondernemend bv, individuele intensieve jongerenbegeleiding (Coach25).

Coach25

Voor de regio Haaglanden is Welzijn e25 per 1 juni 2017 actief met gespecialiseerde begeleiding onder de naam Coach25. Jeugd en jongeren tot 18 jaar die dreigen uit te vallen, zonder ondersteuning niet tot zelfredzaamheid komen. Zij hebben vragen en problemen op verschillende leefgebieden, zoals dagbesteding, vrije tijd, gezin en familie, huisvesting, financiën en werk. Er is sprake van complexe, meervoudige problematiek of van langdurige psychische en/of psychiatrische problemen in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid.

Intern werkproces

De coaches van Coach25 zijn bevoegd voor het afgeven van een signaal in de Verwijsindex Haaglanden. Coaches ontvangen voor een jeugdige een zorgtoewijzing voor gespecialiseerde begeleiding. Bij aanvang van het begeleidingstraject informeren de coaches met behulp van de folder van de verwijsindex, ouders/verzorgers en/of jeugdigen. Coaches zijn na het optreden van een match verantwoordelijk voor de afstemming met ketenpartners.

Afweging

Voor alle jeugdigen tot 18 jaar en afkomstig uit de regio Haaglanden (H10) die een zorgtoewijzing ontvangen voor gespecialiseerde begeleiding (Jeugdhulp) van Coach25 wordt een signaal geplaatst in de Verwijsindex Haaglanden. Dit omdat Coach25 snel een verhoogde noodzaak zal zien tot het zichtbaar maken van de betrokkenheid van Coach25 in de Verwijsindex Haaglanden.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex Haaglanden vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex Haaglanden wordt afgegeven als er sprake is van een zorgtoewijzing door de verwijzer (de gemeente, huisarts, medisch specialist of de rechtelijke macht) conform de Jeugdwet 2015. In alle gevallen hebben jeugdigen ondersteuning en begeleiding nodig op de volgende gebieden: (sociale) zelfredzaamheid, het vertonen van matig tot zwaar probleemgedrag, het psychisch functioneren.

Borging

In de beschrijving van het werkproces van Coach25 is het onderdeel Verwijsindex Haaglanden opgenomen. Alle coaches hebben 1 x in de 4 weken casuïstiek overleg. Agendapunt van het overleg is het nagaan of signalen middels Verwijsindex zijn afgegeven of dat er afspraken gemaakt zijn die leiden tot het afgeven van signalen in de Verwijsindex. Aanmeldingen komen binnen via het secretariaat/frontoffice van Coach25. De secretariaat medewerker koppelt de cliënt aan een coach. De secretariaat medewerker plaatst het signaal in de Verwijsindex Haaglanden op naam van de behandelende coach.