Hero image

Stichting Perspektief, geeft advies en informatie aan iedereen die betrokken is bij lichamelijk en geestelijk geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie. Perspektief biedt verschillende soorten opvang, tijdelijke huisvesting en ambulante hulpverlening aan mannen, vrouwen en hun kinderen. Bij Perspektief werken o.a. woonbegeleiders en ambulante begeleiders.

Algemeen en doelgroep

Stichting Perspektief, geeft advies en informatie aan iedereen die betrokken is bij lichamelijk en geestelijk geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie. Perspektief biedt verschillende soorten opvang, tijdelijke huisvesting en ambulante hulpverlening aan mannen, vrouwen en hun kinderen. Bij Perspektief werken o.a. woonbegeleiders en ambulante begeleiders.

Stichting Perspektief is ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld. Dit is een samenwerkingsverband in de regio Haaglanden waaronder gemeenten en hulpverleningsinstellingen vallen, die gezamenlijk 'De Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' hebben opgesteld en uitdragen. Onderdeel van Stichting Perspektief is het Loket Huiselijk geweld. Het Loket huiselijk geweld vormt de toegang tot de hulpverlening en bekijkt wat het beste aanbod is. Het loket is 24/7 bereikbaar via 070 392574.

Inzet is om zoveel mogelijk de hulp te bieden in de eigen omgeving. De ambulante hulp richt zich op het hele (gezins)systeem. Als hulp in de eigen omgeving niet mogelijk is of te gevaarlijk is, verzorgt het Loket huiselijk geweld de plaatsing in de opvang, regionaal maar ook landelijk.

Naast aanpak huiselijk geweld biedt Perspektief opvang en (ambulante) begeleiding in de Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen en in Beschermde Woonvormen voor mensen met een psychiatrische en/of justitiƫle achtergrond. Meer informatie op: www.perspektief.nl

Afweging

Alle jeugdigen die bij Stichting Perspektief aanpak huiselijk geweld in de opvang worden geplaatst of ambulante begeleiding krijgen hebben te maken (gehad) met geestelijk of lichamelijk geweld in een afhankelijkheidsrelatie en voldoen daarom aan de signaleringscriteria uit de Jeugdwet artikel 7.1.4.1. Een signaal in de verwijsindex wordt door de professionals afgegeven bij plaatsing in een opvang van Stichting Perspektief, of bij de start van ambulante begeleiding.

Borging

  • De professional informeert de ouder(s)/verzorger(s) en jeugdigen vanaf 12 jaar tijdig over het plaatsen van een signaal.
  • De professional handelt de opvolging na een match af en vraagt toestemming aan ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdige vanaf 16 jaar voor het uitwisselen van informatie (of stemt af met de matchende organisaties wie deze toestemming vraagt).
  • Wanneer een medewerker langdurig afwezig is, of uit dienst gaat, worden actieve signalen overgezet naar een andere professional.
  • Voor nieuwe medewerkers vraagt een teammanager een account aan. De nieuwe medewerker krijgt intern uitleg over het werken met de verwijsindex.

Wet- en regelgeving

Stichting PerspeKtief is gehouden aan de beroepscode maatschappelijk werk.