Hero image

Stichting Kinderspeelzaal biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes Delft, Lansingerland, Den Haag en Midden-Delfland.

Algemeen en doelgroep

De dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar, de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar en de peuteropvang is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar (in Den Haag vanaf 2,5 jaar).
Op de dagopvang en peuteropvang worden de baby’s en peuters gestimuleerd in hun brede ontwikkeling en bereiden ze zich spelenderwijs voor op de basisschool. Op de buitenschoolse opvang wordt een uitdagend spel- en activiteitenaanbod aangeboden in afstemming met de kinderen, zodat er wordt aangesloten bij de ontwikkelbehoeften van alle kinderen. Kortom, het kind staat centraal.

De peutercentra binnen de stichting zijn VVE locaties, wat betekent dat er een passend aanbod is op de locaties om eventuele onderwijsachterstanden te voorkomen, dan wel te verminderen bij de start op de basisschool.

Borging en aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal samen met een andere betrokken collega en de pedagogisch coach van de locatie;
  • Informeer de ouders samen met de pedagogisch coach van de locatie;
  • Het vragen van toestemming aan ouders voor het uitwisselen van informatie wordt indien gewenst (en/of nodig) gedaan met de pedagogisch coach;
  • Het signaal wordt door de pedagogisch coach geplaatst. De pedagogisch coach ontvangt matchberichten en volgt deze op;
  • Wanneer er sprake is van een actief signaal en de pedagogisch coach is langdurig afwezig of uit dienst, wordt dit overgedragen aan de teamcoach of een andere pedagogisch coach. Dit wordt in samenspraak gedaan met de andere betrokken professional;
  • Nieuwe medewerkers worden door de naaste collega geïnformeerd over de Verwijsindex. Daarnaast volgt de nieuwe medewerker z.s.m. (binnen 6 maanden) een training om te leren werken met de Verwijsindex.
  • De Verwijsindex wordt een vast agendapunt in de locatie overleggen die 1 keer in de 6 weken plaatsvinden op locatie.
  • Alles wat er omtrent de Verwijsindex wordt gedaan, wordt ook bijgehouden in het zorgdossier van het kind.

Afweging

Er wordt een signaal afgegeven in de Verwijsindex als men een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige bedreigd wordt in zijn/haar gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid door 1 of meer risico’s uit de Jeugdwet (zie verder juridisch kader). Hierbij gaat het niet alleen om de huidige problemen, maar ook om problemen die de jeugdige mogelijk in de toekomst kunnen belemmeren in zijn ontwikkeling.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Alle signaleringscriteria uit de Jeugdwet en leefgebieden uit de handreiking melden zijn op Stichting Kinderspeelzaal van toepassing.