Hero image

Stichting Jeugdformaat biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden.

Algemene Informatie

Onze expertise is gericht op complexe opvoedvragen met betrekking tot kwetsbare jeugdigen en ouders die opvoeden ingewikkeld vinden. Het dagelijkse -of beter het gewone- leven neemt een centrale plaats in bij de uitvoering van onze hulp. De verschillende vormen van de benodigde hulp worden gelijktijdig aangeboden en niet in opeenvolgende fases. Het uiteindelijke doel is herstellen van de kwaliteit van het gewone, alledaagse leven.

Jeugdformaat biedt een breed scala aan hulpverlening: Ambulante hulpverlening middels Ambulante Spoedhulp (al dan niet in combinatie met verblijf in een crisispleeggezin of crisisopvang), Voorkomen uithuisplaatsing (VUHP), Integraal Ambulant Team waarbinnen wordt samengewerkt met Ipse de Brugge en GGZ Delfland, Ouderschap Blijft (aanbod voor gescheiden ouders en hun kinderen), Onderwijs Jeugdzorg, Daghulp (zowel ambulant, als in een groep van Jeugdformaat) en begeleide bezoeken. Ook biedt Jeugdformaat pleegzorg en zorg in gezins- en logeerhuizen. Daarnaast is er een voorziening Jeugdzorg Plus en worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen begeleid in kleinschalige wooneenheden.

Schoolmaatschappelijk werk + wordt aangeboden vanuit Schoolformaat. Schoolformaat heeft een eigen werkwijze ten aanzien van de Verwijsindex en daarom een eigen profiel binnen de Verwijsindex Haaglanden. Daarnaast werken er gezinscoaches van Jeugdformaat in de CJG’s/jeugdteams.

Wij gaan uit van onze eigen kracht. Is dat niet voldoende, dan ontwikkelen wij die kennis zelf of zorgen voor verbinding met en tussen verschillende werelden (gemeenten, GGZ, LVB, onderwijs etc.). Wij gaan ook allianties aan om de hulp efficiënter en effectiever te maken.

Intern Werkproces

Signaleringscriteria

  • Over alle jeugdigen die jeugdhulp van Jeugdformaat ontvangen op basis van een verleningsbesluit, wordt een signaal afgegeven in de Verwijsindex Haaglanden;
  • Wanneer gezinscoaches van Jeugdformaat contact hebben met gezinnen binnen het CJG en de kinderen geen hulp van Jeugdformaat ontvangen op basis van een verleningsbesluit, gelden de signaleringscriteria van het CJG.

Afweging

  • Wij vinden het betrekken van de jeugdige en zijn gezin in het afstemmen van de hulp belangrijk. Om deze reden zal Jeugdformaat altijd de ouders en jeugdige betrekken bij de activiteiten voortvloeiend uit de Verwijsindex. Jeugdformaat is van mening dat de hulpverlening aan een jeugdige nog beter uitgevoerd kan worden wanneer er goed samengewerkt wordt met ketenpartners die betrokken zijn bij de jeugdige en het gezin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betrekken van ketenpartners bij netwerkberaden;
  • Jeugdigen en/of ouders worden mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het afgeven van een signaal in de Verwijsindex;
  • Eventuele bezwaren van jongeren en/of ouders kunnen schriftelijk gestuurd worden naar de Verwijsindex Haaglanden (jeugdigen/ouders en Jeugdformaat worden betrokken bij de behandeling van de bezwaren);
  • Voor het uitwisselen van informatie over de jeugdige of zijn gezin wordt wel schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders/jeugdigen zoals opgenomen in de wet op de privacy en de Jeugdwet.

Aandachtspunten

Zolang de jeugdige in zorg is bij Jeugdformaat, blijft het signaal actief. Wanneer een jeugdige langer dan twee jaar in zorg is bij Jeugdformaat, wordt een nieuw signaal afgegeven. Wanneer het dossier binnen Jeugdformaat wordt afgesloten blijft het signaal in de Verwijsindex, tot het wettelijke maximale termijn van twee jaar is bereikt.

Borging

De functioneel beheerder borgt de technische kant, inhoudelijke aspecten zijn geborgd in de lijn. De contactgegevens van ambulant hulpverleners worden up-to-date gehouden door de functioneel beheerder binnen Stichting Jeugdformaat. Nieuwe medewerkers (ambulant hulpverleners) worden door Jeugdformaat op de hoogte gebracht over de Verwijsindex Haaglanden.