Hero image

Halt bevordert de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door repressie en preventie van veel voorkomende jeugdcriminaliteit in de politie-eenheid Den Haag.

Algemeen en doelgroep

Jeugdcriminaliteit in de politie-eenheid Den Haag. Halt werkt vanuit de vestiging Den Haag voor het gebied Den Haag en omstreken, Gouda en omstreken en Leiden en omstreken. De directie en centrale staf zijn gehuisvest in Utrecht. De doelgroep is, jeugdigen van 12 tot 18 jaar.

De kerntaken van Halt zijn:

  • Uitvoeren van de Halt-straf
  • Verzorgen van voorlichtingen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs
  • Aanpak Schoolveiligheid
  • Aanpak Sportveiligheid
  • Signalering van achterliggende problematiek
  • Doorverwijzing naar de lokale hulpverlenende instanties
  • Ontwikkelen en uitvoeren van preventieactiviteiten en projecten
  • Advies en informatie aan gemeenten, scholen en ketenpartners (deelname aan lokale netwerken)

Afweging

De Halt-medewerker maakt bij de signalering gebruik van het Halt-signaleringsinstrument, dat ontwikkeld is in het kader van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ). Wanneer tijdens het gesprek zorgen naar voren komen, maar in het signaleringsinstrument geen risicofactoren blijken, kan wel een signaal in de verwijsindex afgegeven worden.

Elke situatie is uniek en elke keer zal de Halt-medewerker een eigen professionele afweging moeten maken. Signaleren mag, afwegen moet!

Er wordt een signaal afgegeven in de verwijsindex indien samenwerking met ketenpartners nodig is in het belang van de jeugdige/het gezin. Dit bespreekt de Halt-medewerker met de jeugdige en ouder(s) en bevestigt dit schriftelijk met de brief “aanmelding verwijsindex aan ouder”.

Iedere medewerker kan vanuit zijn of haar Halt Cliënt systeem (Aurah) een signaal afgeven in de Verwijsindex Haaglanden in het scherm signalering verwijsindex. Na een match ontvangt de medewerker een bericht in zijn of haar mailbox.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Jeugdigen, die op welk (leef)gebied dan ook moeilijkheden ondervinden en van wie de veiligheid en/of ontwikkeling bedreigd wordt.

Borging

Ingeval van langdurige afwezigheid van een medewerker, worden de signalen doorgezet naar een andere medewerker.