Hero image

De Stichting Anton Constandse heeft ten doel ondersteuning te bieden aan mensen (16+) met een ernstige psychische aandoening zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past.

Algemeen en doelgroep

De Stichting Anton Constandse heeft ten doel ondersteuning te bieden aan mensen (16+) met een ernstige psychische aandoening zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past. 

De Stichting Anton Constandse biedt haar cliënten een passende woonplek, individuele ondersteuning en activering teneinde hen in staat te stellen een zo goed en zinvol mogelijk bestaan op te bouwen. De stichting werkt daarbij vanuit de visie van herstelondersteuning. 

Afweging

Overwogen wordt een signaal te plaatsen in de verwijsindex als er sprake is van  een ongunstig effect op de ontwikkeling van de cliënt.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt in ieder geval overwogen indien sprake is van: 

  • meerdere hulpverleners aanwezig of nodig; 
  • multi‐problematiek; 
  • huiselijk geweld/kindermishandeling; 
  • zorgmijders; 
  • gebrekkige motivatie voor hulp. 

Borging

  • De spo’er consulteert het SB OTC voorafgaand aan het afgeven van een signaal, legt dit vast in het toestemmingsformulier en overhandigt de jeugdige een folder over de Verwijsindex. 
  • De spo’er maakt een aantekening van het signaal in het ECD van de cliënt en meldt dit per mail aan SB OTC. Het SB OTC plaatst vervolgens het signaal in de Verwijsindex op naam van de spo’er.  
  • De spo’er neemt binnen 5 werkdagen na een match contact op met de professional van de matchende organisatie, conform de afspraken in het matchbericht. 
  • Bespreking van signaal en match vindt plaats in de reguliere cliëntbesprekingen, het SB OTC blijft betrokken ter consultatie. 
  • Wanneer een spo’er langdurig afwezig is, of uit dienst gaat, zorgt het SB OTC dat eventuele actieve signalen op naam van een vervangende spo’er worden geplaatst.