Hero image

Sport en Welzijn is als maatschappelijk partner lokaal betrokken bij gemeenten, sportverenigingen, accommodaties, welzijn & zorg (wmo) en onderwijs. Uniek in onze aanpak is het leggen van verbindingen tussen deze beleidsterreinen. Onze specifieke kennis en aanpak zorgt voor het behalen van lokale beleidsdoelen.

Algemeen en doelgroep

Het jongerenwerk kent 4 hoofddoelen:

  •  Het actief bevorderen van de betrokkenheid van jongeren binnen de eigen leefomgeving / maatschappij.
  •  Het bieden van mogelijkheden aan jongeren om hun talenten te ontplooien en hun interesses te ontdekken.
  •  Door een actieve benadering van jongeren bijdragen aan de vroege signalering (en doorverwijzing) van problemen bij jongeren.
  •  Voorkomen of verminderen van overlast in de openbare ruimte.

Van de bezoekende jongeren zijn de NAW gegevens, geboortedata en zo mogelijk Burgerservicenummers bekend.

Doelgroep: jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar, die op welk (leef)gebied dan ook moeilijkheden ondervinden.

Afweging

Indien er signalen en zorgen zijn dat een jeugdige bedreigd wordt in zijn of haar ontwikkeling, kan de jongerenwerker overwegen een signaal in de verwijsindex af te geven. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal in de verwijsindex, maar zorgt een combinatie van verschillende problemen voor een rechtvaardiging van een signaal in de verwijsindex. Er is geen simpele aanwijzing te geven wanneer er wel/niet gesignaleerd mag worden. Elke situatie is uniek en elke keer zal de jongerenwerker een eigen professionele afweging moeten maken. Signaleren mag, afwegen moet!

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Signaleringscriteria van Jongerenwerk kunnen voortkomen uit alle vijf leefgebieden en gebaseerd zijn op alle twaalf in de Jeugdwet vermelde signaleringscriteria. Zie hiervoor ‘Juridisch Kader’ bij ‘Signaleringscriteria’. Jongeren komen derhalve in aanmerking voor signalering in de verwijsindex indien sprake is van één of meer van de genoemde signaleringscriteria volgens de Wet op de jeugdzorg, artikel 2j. Ter ondersteuning bij de afweging is het goed de ‘Handreiking Melden’ te raadplegen via www.handreikingmelden.nl.