Hero image

Signtaal biedt na schooltijd en tijdens vakanties, begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar met een communicatieve (meervoudige) beperking, zoals een taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorendheid of doofheid. Al dan niet in combinatie met overige beperkingen zoals Down Syndroom, ASS, slechtziendheid enz.

Algemeen en doelgroep

Signtaal biedt na schooltijd en tijdens vakanties, begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar met een communicatieve (meervoudige) beperking, zoals een taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorendheid of doofheid. Al dan niet in combinatie met overige beperkingen zoals Down Syndroom, ASS, slechtziendheid enz.  

Op onze website www.signtaal.nl kunt u meer informatie vinden over welke diensten wij allemaal bieden. 

Afweging

Signtaal zal gebruik maken van de verwijsindex wanneer de ontwikkeling van een kind dreigt vast te lopen. Mocht de gedragsdeskundige of de kwaliteitsfunctionaris signaleren dat bedreigende factoren de ontwikkeling van een kind ernstig beïnvloeden, dan zal een signaal in de verwijsindex worden afgegeven op het kind.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De afweging om een signaal af te geven in de verwijsindex wordt gemaakt aan de hand van de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.4.1.1) en handreiking melden (www.handreikingmelden.nl).  

Borging

Als de gedragsdeskundige of de kwaliteitsfunctionaris langdurig afwezig is, worden de actieve signalen door de ander opgevolgd. Als één van beiden uit dienst gaat, wordt hij/zij vervangen door een nieuwe medewerker in de functie van gedragskundige of kwaliteitsfunctionaris. Nieuwe medewerkers in de functie gedragskundige of kwaliteitsfunctionaris worden geïnformeerd over de verwijsindex a.d.h.v. de inwerkchecklist. Het account plus training zal worden verzorgd door de kwaliteitsfunctionaris.  

Wet- en regelgeving

  •  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
  •  WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) 
  •  WLZ (Wet Langdurige Zorg) 
  •  WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 
  •  Wgbsn-z (Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg)