Hero image

De SGZ heeft ten doel het bieden van en het scheppen van voorwaarden voor een geïntegreerd aanbod van georganiseerde eerstelijnszorg vanuit gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden.

Algemeen en doelgroep

De SGZ heeft ten doel het bieden van en het scheppen van voorwaarden voor een geïntegreerd aanbod van georganiseerde eerstelijnszorg vanuit gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden. Daarbij realiseert de stichting of draagt bij aan:

 • het centraal stellen van de patiënt/cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening;
 • verantwoorde en resultaatgerichte zorg, die voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen;
 • een doelmatige en transparante bedrijfsvoering, en een effectieve en doelmatige inzet van de aan haar beschikbaar staande middelen.

Afweging

De SGZ is werkgever van de praktijkondersteuners die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met alle
huisartsenpraktijken in Zoetermeer in deze praktijk werkzaam zijn. Het werkgeverschap van de SGZ is een voortvloeisel van de facilitaire ondersteuning die de SGZ biedt aan eerstelijnshulpverleners. In dit licht heeft de SGZ met de betreffende huisartsen afspraken gemaakt over o.a. signalering door de praktijkondersteuners in de verwijsindex. Praktijkondersteuners Jeugd (POH jeugd) kunnen een kind/jongere signaleren in de verwijsindex mits er sprake is van een complexe situatie en/of de veiligheid van het kind in het geding is.
De POH-Jeugd plaatst een signaal na overleg hierover met de huisarts. De afweging of een signaal geplaatst moet worden zal met name gemaakt worden na intake waarbij alle domeinen van de GIZ uitgevraagd zijn, of gaandeweg de begeleiding/behandeling van het kind.

Intern werkproces

De POH-Jeugd en huisarts overleggen wie de ouders/jongere informeert over de plaatsing van het signaal en de
folder (Ouder(s)/Verzorger(s) en/of Jongeren)overhandigt. Dit zal veelal mondeling gebeuren, tenzij mondeling contact niet lukt, dan worden de ouders/jongere schriftelijk geïnformeerd en wordt de betreffende folder meegestuurd. In geval van een match vraagt de POH-Jeugd mondeling toestemming aan de ouders/jongere om gegevens te mogen uitwisselen met de matchende hulpverleners.

Borging

Bij langdurige afwezigheid van de POH-Jeugd, zal de vervanger aan de verwijsindex doorgeven dat alle openstaande actieve signalen op zijn/haar naam gezet moeten worden. Dit om stagnatie in de voortgang bij het ontstaan van een match te voorkomen.

Signaleringscriteria

De POH jeugd hanteert de signaleringscriteria uit de Jeugdwet en kan ter ondersteuning gebruik maken van de criteria in de leefgebieden van de “Handreiking Melden”, www.handreikingmelden.nl.
POH Jeugd en de andere toegangsfunctionarissen (JGZ en SMW) hanteren dezelfde criteria voor signalering in de Verwijsindex. Belangrijk is hierbij ook de laagdrempelige toegang tot zorg te bewaken.
Er wordt in ieder geval een signaal in de Verwijsindex afgegeven indien:

 • Er sprake is van of een serieus vermoeden, van huiselijk geweld of kindermishandeling (in dit geval wordt ook de
  meldcode ingezet);
 • Er zorgen zijn over het kind/jongere van ouders met een psychiatrische stoornis, verslaving of (licht) verstandelijke beperking;
 • Er sprake is van een “niet-pluis-gevoel” (bijvoorbeeld er is sprake van gedragsproblemen, verzuim, verslaving,
  criminaliteit, psychiatrie, isolement).

Aandachtspunten

 • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal in de samenwerking tussen huisarts en praktijkondersteuner jeugd.
 • Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het eigen cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).