Hero image

Schrijer Jeugdpsychologen is een praktijk voor basis generalistische GGZ in Zoetermeer.

Algemene informatie

Wij bieden hulp aan kinderen, tieners  (1-18 jaar) en hun ouders bij diverse problemen zoals depressieve en psychosomatische klachten, angsten en dwangfenomenen, gezinsproblemen, complicaties na echtscheiding en trauma, leer- en gedragsmoeilijkheden, sociale en emotionele problemen, moeilijkheden bij de volwassenwording en identiteitsvorming, belemmeringen in het opvoedingsproces. Er kan diagnostisch onderzoek worden gedaan naast psychologische behandeling en begeleiding, ook van ouders. De cliënten komen via verwijzing (huisartsen/kinderartsen) binnen bij deze praktijk.
De hulp die geboden wordt bestaat uit counseling, spelbehandeling, (cognitieve) gedragstherapie, rationeel emotieve therapie, gezinstherapie, emdr, relaxatietraining, hypnotherapie, mindfulness based cognitive therapy of behandeling via de opvoeder en kortdurende schematherapie. Meer informatie over de praktijk is te vinden op de website: https://praktijkschrijer.nl.

Intern werkproces

Indien er sprake is van een situatie waarin het signaleren in de Verwijsindex aan de orde is (zie de criteria), zal de psycholoog een gesprek aangaan met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Zij zullen hun zorgen bespreken en indien noodzakelijk een signaal plaatsen in de Verwijsindex. Het gesprek en reacties worden vastgelegd in het cliëntdossier. Bij het ontstaan van een match zal de psycholoog toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisselen.

Afweging

De psycholoog kan signalen afgeven in de Verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn of haar gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de Verwijsindex gerechtvaardigd is.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Wij hanteren de criteria van de Jeugdwet en de Handreiking Melden. De activiteiten van deze praktijk betreffen vooral het leefgebied Opvoeding & Gezinsrelaties.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

De afspraken over het gebruik van de Verwijsindex Haaglanden zullen geborgd worden door het als vast punt op te nemen in de wekelijkse intervisievergaderingen. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over de Verwijsindex Haaglanden.