Hero image

Bij sociaal-emotionele vragen, gedragsproblemen en opvoedingsvragen bij leerlingen wordt het SMWplus ingeschakeld, dat optreedt als eerstelijns hulpverlener. Het SMWplus wordt ook ingeschakeld wanneer voor een leerling wordt overwogen om extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (bijzonder) onderwijs aan te vragen.

Algemeen en doelgroep

School in gesprek met ouders

Wanneer een leerkracht hobbels in de ontwikkeling van een leerling signaleert (het ‘niet pluis gevoel’) kan de leerkracht de signalen met de interne begeleider, de schooldirecteur of met collega’s bespreken (dit kan de leerkracht zijn waarbij de leerling het jaar daarvoor in de klas heeft gezeten of de leerkracht van een broertje of zusje). In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Veel signalen kúnnen wijzen op een probleem in de thuissituatie, maar ook een andere oorzaak hebben. Door met ouders in gesprek te gaan en hun te informeren over de signalen, te vragen naar de thuissituatie en informatie uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind, kunnen zorgen verduidelijkt, ontkracht of bevestigd worden. De signalen, het ingewonnen advies bij collega’s en de informatie uit het gesprek met de ouders vormen de basis voor verdere actie.

SMWplus

Bij sociaal-emotionele vragen, gedragsproblemen en opvoedingsvragen bij leerlingen wordt het SMWplus ingeschakeld, dat optreedt als eerstelijns hulpverlener. Het SMWplus wordt ook ingeschakeld wanneer voor een leerling wordt overwogen om extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (bijzonder) onderwijs aan te vragen. Het SMWplus is op vaste tijden aanwezig op school. Het SMWplus bespreekt de zorgroute van school met de ouders om gezamenlijk tot een afgestemde aanpak te komen waar hun kind behoefte aan heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe deze ondersteuning zoveel mogelijk in en rond school georganiseerd kan worden. Het signaleren van hun kind in de verwijsindex kan hier onderdeel van zijn. De ouders worden op de hoogte gesteld van het doel en de werking van de verwijsindex. Wanneer gezamenlijk besloten wordt tot het afgeven van een signaal krijgen zij hiervoor ook een folder verwijsindex mee.

Makelen en schakelen met het CJG

Mocht het SMWplus in een traject terecht komen waarbij de ouders, na optimale inzet van de school hiervoor, elke medewerking aan zorg weigeren en de school zich toch ernstige zorgen maakt over de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind, dan schaalt het SMWplus het op naar de aan school verbonden Gezinscoach binnen het CJG. Ook bij (gecompliceerde) multi-problem hulpvragen waarbij verschillende hulpverleners/organisaties zich met het gezin bezig houden en waar onderlinge afstemming en regievoering van groot belang is, schaalt het SMWplus het op naar de Gezinscoach.

Signaleren in de verwijsindex  

Schoolformaat signaleert een jeugdige handmatig in de verwijsindex. Een medewerker van het secretariaat plaatst de signalen op naam van de betreffende medewerker van Schoolformaat. Indien een match ontstaat, komt de mail met matchinformatie in de eigen mailbox van de medewerker van Schoolformaat.

Afweging en signaleringscriteria

Schoolformaat maakt zelf een afweging om een signaal af te geven in de verwijsindex indien:

  • de ouders niet meer precies weten welke instanties er bij hun kind(eren) eerder betrokken waren;
  • het problematiek betreft waarbij andere partners betrokken zijn dan die in het zorgteam vertegenwoordigd zijn en/of bijvoorbeeld in andere gemeenten.

De afweging voor het al dan niet signaleren in de verwijsindex wordt in het !JES besproken en kan voor het VO ook met de Gezinscoach worden afgestemd.

Regionale werkwijze

Deze werkwijze geldt ook voor andere regio’s. De verbinding met de vertegenwoordigers van de jeugdhulp zal volgens de richtlijnen van de betreffende gemeente zijn.