Hero image

Scholengroep Holland heeft 13 openbare basisscholen in de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Algemeen en doelgroep

Scholengroep Holland heeft 13 openbare basisscholen in de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Aansluiting bij Regionaal Verwijsindex Haaglanden (RVH) in ieder geval voor de 4 basisscholen in de regio Haaglanden. 

School 

Leerlingaantal 

Plaats 

 

 

 

De Bonte Tol 

181 

Pijnacker 

De Tweemaster 

121 

Pijnacker 

basisschool Omnia  

214 

Nootdorp 

De Meander 

323 

Delfgauw 

Zie voor meer informatie: www.scholengroepholland.nl  

Doelgroep 

Kinderen tussen 4 en 12 jaar (max 14 jr) 

Afweging

Verwijsindex Haaglanden heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen signaleringsbevoegden tot stand te brengen en te vergemakkelijken, zodat zij jongeren op tijd passende hulp, zorg of bijsturing kunnen bieden om ze gezond en veilig te laten opgroeien. Signalering ligt bij de verschillende scholen en is niet gelijkelijk verdeeld over de 4 scholen. 

 Het basisonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Daarom worden niet alle kinderen in Verwijsindex Haaglanden gesignaleerd. Scholengroep Holland kiest ervoor om kinderen te signaleren indien er zorgen ontstaan of problematiek speelt die buiten de expertise van de betrokken basisschool valt, of waarbij Scholengroep Holland andere professionals nodig heeft. 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Zorgen op de volgende gebieden zijn altijd reden tot signalering in de Verwijsindex Haaglanden: 

Leerlingen / gezinnen met gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, crisis situaties thuis, scheidingsproblematiek, problemen op sociaal en/of emotioneel vlak, e.d., waarbij regelmatig contact is met de ouders/verzorgers, te denken aan: 

 • Problemen in cognitief functioneren, leren en schoolprestaties 
 • Veelvuldig verhuizen of van school wisselen 
 • Kind is veelvuldig afwezig van school 
 • Kind is van school verwijderd 
 • Thuissituatie is zorgelijk (denk aan: ruzies; onvoldoende eten; vechtscheiding; etc.) 
 • Zorgen omtrent (geestelijke) gezondheid 
 • Ouders hebben financiële problemen, psychische problemen, verslavingsproblemen of begeven zich in het criminele circuit 
 • Zwak sociaal netwerk 
 • Zorgen omtrent stemming 
 • Ouders lijken (ernstige) moeite met de opvoeding te hebben 
 • Relatie tussen kind en ouder(s) is problematisch 
 • Relatie tussen kind en andere kinderen of volwassenen is problematisch 
 • Er zijn vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
 • Zorgmijding 

Deze lijst is illustratief; er kunnen nog meer omstandigheden zijn op basis waarvan een afweging gemaakt kan worden om te signaleren in de Verwijsindex Haaglanden. Zie ook signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en handreiking melden (www.handreikingmelden.nl). 

Borging

Indien een signaleringsbevoegde absent is, wordt gebruik gemaakt van een afwezigheidassistent met daarin de mededeling dat in geval van urgentie contact opgenomen kan worden met de Instellingscoördinator. 

Wet- en regelgeving

WPO