Hero image

Algemene informatie

Schakenbosch is een jeugdzorgplus instelling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB). In een veilige omgeving werken jongeren op Schakenbosch aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden. Met als doel: weer in de maatschappij wonen en leven.

Intern werkproces

Signaleringscriteria en afweging
Alle jongeren die (residentiële of ambulante) hulpverlening krijgen van Schakenbosch ondervinden moeilijkheden op één of meerdere ontwikkelingsgebieden, waardoor er sprake is van een bedreigde ontwikkeling naar volwassenheid. Om deze reden worden alle jongeren gesignaleerd in de Verwijsindex Haaglanden.

Schakenbosch vindt continue afstemming met de jongere en de betrokkenen essentieel. Om deze reden zal Schakenbosch altijd de jongere en de betrokkenen (ouders / gezaghebbers) betrekken bij de activiteiten die voortvloeien uit de Verwijsindex. Schakenbosch is van mening dat de hulpverlening aan een jongere nog beter uitgevoerd kan worden wanneer er goed samengewerkt wordt met ketenpartners die betrokken zijn bij de jongere en het gezin.

Aandachtspunten

  • Jongeren en/of ouders worden schriftelijk geïnformeerd over het afgeven van een signaal in de Verwijsindex Haaglanden door middel van de folder “Ik” en / of de folder “Mijn kind”;
  • Eventuele bezwaren van jongeren en/of ouders kunnen schriftelijk gestuurd worden naar het team Relatiebeheer van Verwijsindex Haaglanden;
  • Voor het uitwisselen van nadere informatie over de jongere of zijn gezin wordt wel schriftelijk toestemming gevraagd aan de jongere en / of gezaghebbers, zoals opgenomen in de wet op de privacy en de Jeugdwet;
  • Zolang een jongere behandeling krijgt bij Schakenbosch, blijft het signaal in de verwijsindex actief. Wanneer een jongere langer dan twee jaar in zorg is bij Schakenbosch, wordt een nieuw signaal afgegeven. Wanneer het dossier binnen Schakenbosch binnen de termijn van twee jaar wordt afgesloten, blijft het signaal in de Verwijsindex Haaglanden actief, tot het termijn van twee jaar is bereikt.

Borging

De functioneel beheerder borgt de technische kant, inhoudelijke aspecten zijn geborgd in de lijn. De contactgegevens van hulpverleners (behandelcoördinatoren) worden up-to-date gehouden door de functioneel beheerder.
Nieuwe medewerkers (behandelcoördinatoren) worden door Schakenbosch op de hoogte gebracht over de Verwijsindex Haaglanden en getraind in het gebruik van de verwijsindex door de relatiebeheerder van Verwijsindex Haaglanden.