Hero image

De 's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf
willen.

Algemeen en doelgroep

De 's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Wij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. We willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken we ruimte voor echte ontmoetingen. En luisteren goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten.

Alle leeftijden (t.b.v. de Verwijsindex betreft het hier jeugdigen tot 23 jaar)

Afweging

De 's Heeren Loo Zorggroep heeft op 12 plaatsen in Nederland interne meld- en adviespunten ingericht. Via deze meldpunten is het werkproces van de meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik (HKS) én de Verwijsindex goed geborgd. Alle medewerkers (ongeacht de functie) moeten signalen van zorg z.s.m. doorzetten aan een intern meld- en adviespunt. De professionals van de meld- en adviespunten zijn signaleringsbevoegd en in beginsel primair contactpersoon voor afstemming met derden. Signaleringsbevoegd zijn de functies; gedragswetenschappers en managers primair proces die zijn verbonden aan de regionale meld- en adviespunten.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De 's Heeren Loo Zorggroep zal niet standaard álle jeugdigen in de verwijsindex registreren, maar heeft de afweging signaleren wel gestandaardiseerd. In elk geval worden jeugdigen gesignaleerd wanneer er sprake is van:

  •  Kindermishandeling of een vermoeden hiervan
  •  Indien de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger (tijdelijk of structureel) niet bij machte is bij te dragen in deoplossing van de problematiek en de jeugdige daardoor benadeeld wordt bij het opgroeien naar volwassenheid.
  •  Bij een combinatie van verschillende problemen wordt standaard over gegaan tot signaleren, omdat de kans opeen toekomstige verergering van problematiek reëel is (mogelijk ernstige belemmering of beschadiging bijopgroeien).
  • De landelijke handreiking meldcriteria is leidend, als hulpmiddel bij het kwalificeren van het risico(www.handreikingmelden.nl).

 

Borging

Ieder regionaal meld- en adviespunt HKS van de ’s Heeren Loo Zorogroep heeft een Instellingscoördinator Verwijsindex. De Instellingscoördinatoren hebben in de Verwijsindex verruimde rechten en kunnen daarmee de voortgang van het gebruik van de Verwijsindex monitoren daar waar de eigen meldingsbevoegden signalen hebben afgegeven en betrokken zijn bij de matches.