Hero image

Prodeba is gespecialiseerd in ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 35 jaar met een ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematiek (GGZ).

Algemene informatie

Prodeba biedt gespecialiseerde begeleiding op maat aan kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematiek (GGZ grondslag). De begeleiding is ontwikkelingsgericht en wordt ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving en wordt geboden op alle levensgebieden van de cliënt en diens netwerk. Een goede aansluiting op de andere betrokken hulpverleners en het netwerk van de cliënt is hierbij essentieel. Door inzet van de intensieve gespecialiseerde begeleiding wordt geprobeerd uitvalt op school, opname, of uit huis plaatsing te voorkomen. Prodeba biedt ambulante (school)begeleiding, (intensieve) groepsbegeleiding (boerderij/themagroep) en beschermd wonen. De zorg wordt geboden op de plaats en het moment dat de problemen spelen.

Borging

De instellingscoördinator zal erop toezien dat nieuwe zorgcoördinatoren een account krijgen en dat de accounts van medewerkers die uit dienst gaan wordt beëindigd. De instellingscoördinator draagt ook zorg voor het overdragen van signalen op een andere contactpersoon bij langdurige ziekte of afwezigheid.

Wetgeving

Jeugdwet, WMO, WLZ, ZVW, Beschermd Wonen, Wet passend onderwijs en Asielzorg.

Intern werkproces

Prodeba is een organisatie die zorg op maat levert, waar en wanneer het nodig is zodat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij de situatie van de cliënt. Dat betekent dat we altijd oog hebben voor hulpverlening en het netwerk en waar de cliënt zich in bevindt. We werken daardoor erg veel samen met andere organisaties. De Verwijsindex Haaglanden zal een bijdrage leveren om de betrokkenen rondom een cliënt zo goed mogelijk in beeld te krijgen ten behoeve van zo goed mogelijk afgestemde zorg. Over alle jeugdigen die jeugdhulp van Prodeba ontvangen op basis van een verleningsbesluit, wordt een signaal afgegeven in de Verwijsindex. Onze cliënten zullen bij de intake mondeling geïnformeerd worden over het feit dat Prodeba aangesloten is bij de Verwijsindex en de cliënt wordt gesignaleerd in de Verwijsindex Haaglanden. Dit zal schriftelijk ook terug te vinden zijn in de documenten die men ontvangt bij de intake. Iedere zorgcoördinator is signaleringsbevoegd.