Hero image

Praktijkschool de Poort biedt regulier voortgezet onderwijs, primair bedoeld voor leerlingen (±12 tot ±18 jaar) met een moeilijk lerend niveau. De Poort is gelegen in de wijk Duinoord te Den Haag.

Algemeen en doelgroep

Leerlingen worden gedurende 5 jaar opgeleid tot werknemers en kunnen, zo mogelijk, doorstromen naar het mbo. Ze verlaten de school met een getuigschrift, praktijkschooldiploma of een Entree Diploma mbo niveau 1. Het lesprogramma is zo praktisch mogelijk ingericht. De school heeft een intern zorgteam, bestaande uit de coördinator passend onderwijs, psycholoog en twee docenten met zorgtaken. SMW+ is wekelijks aanwezig in de school en er is nauw contact met het samenwerkingsverband, leerplicht, GGZ (schoolarts) en politie (wijkagent en schoolagent).

Leerlingen zijn om uiteenlopende redenen niet in staat om het onderwijs op het vmbo te volgen. De wettelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs zijn een intelligentieniveau tussen de 55 en 75 en leerachterstanden >50% op 2 of meer leergebieden. Daarnaast kan er beredeneerd worden afgeweken van deze criteria wanneer een jongere om andere redenen niet tot leren komt en het best op zijn/haar plek is binnen het praktijkonderwijs. Een deel van de populatie heeft 1 of meerdere diagnoses, bijvoorbeeld ASS, AD(H)D, PTSS en selectief mutisme.

Afweging

Praktijkschool de Poort hanteert de meldcode. Vanaf stap 2 in de meldcode wordt signaleren in de verwijsindex overwogen. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind in brede zin, er vermoedens zijn van lichamelijke of psychische verwaarlozing en/of mishandeling, worden de signalen door de interne zorg gewogen en zo nodig besproken met de samenwerkingspartners (SMW+, schoolarts, leerplicht, politie). Wanneer er (voor zover bij school bekend) geen actieve hulpverlening is, of wanneer de actieve hulpverlening niet bijdraagt aan vermindering van de zorgen, wordt de jongere gesignaleerd in de verwijsindex.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Als praktijkschool werken wij met de jongeren aan de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Er zijn raakvlakken met alle leefgebieden uit de handreiking melden, niet alleen vanuit de methodiek maar ook in de individuele begeleiding (coaching vanuit de mentor). De signaleringscriteria uit de jeugdwet (artikel 7.1.4.1) zijn richtinggevend bij het signaleren in de verwijsindex.

Borging

Wanneer er zorgen zijn, wordt er een casemanager vanuit de interne zorg gekoppeld aan de jongere. Afhankelijk van de aard en ernst van de zorgen wordt in het zorgteam besloten wie de zorgen met ouders bespreekt en ouders informeert over het plaatsen van een signaal in de verwijsindex. Binnen de Poort plaatst de directeur, adjunct-directeur, coördinator passend onderwijs of de psycholoog een signaal in de verwijsindex op naam van de casemanager. De casemanager volgt de matchberichten op, vraagt toestemming aan ouders/jongere voor het uitwisselen van informatie en koppelt terug naar de mentor en het interne zorgteam. Zo wordt gewaarborgd dat bij uitval van één van de betrokken personen het proces wordt gecontinueerd. Wanneer een andere medewerker door de directie wordt aangewezen om signalen te plaatsen in de verwijsindex wordt contact opgenomen met de relatiebeheerder van de Verwijsindex Haaglanden voor een account en training.

Wet- en regelgeving

Praktijkschool de Poort werkt volgens de wet op het voortgezet onderwijs.