Hero image

Praktijk24seven is een praktijk voor specialistische zorg voor kinder- en jeugdpsychotherapie.

Algemeen en doelgroep

Praktijk24seven is een praktijk voor specialistische zorg voor kinder- en jeugdpsychotherapie. Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren met psychische klachten en/of gedragsproblemen zoals angsten en dwangfenomenen; gezinsproblemen; complicaties na echtscheiding en trauma; leer- en gedragsmoeilijkheden; sociale en emotionele problemen; moeilijkheden bij de volwassenwording en identiteitsvorming; belemmeringen in het opvoedingsproces. Psychotherapie kan nodig zijn wanneer andere vormen van begeleiding, zoals door school of maatschappelijk werk, niet voldoende resultaat hebben gehad. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt gedaan vooraf gaande de therapie. Kinder- of jeugdpsychotherapie kan diverse vormen aannemen. De meest gangbare vorm bij kinderen is individuele psychotherapie. De psychotherapeut werkt meestal met een combinatie van praten en spel om het kind met zijn problematiek te begrijpen en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. Werken met creatief materiaal kan wel een onderdeel zijn van de therapie. Ook rollenspelen of andere therapeutische technieken zijn mogelijk. Kinder- en jeugdpsychotherapie vind plaats in nauwe samenwerking met verschillende specialisten in het ziekenhuis van de regio en huisartsen. Verder worden de behandelingen ook getoetst tijdens intervisie. Er wordt ook gedaan aan voor, tussen en nameting (ROM).  

Meer informatie over de praktijk  is te vinden op de website: http://praktijk24seven.nl/index.php?id=3 

Afweging

De psychotherapeute de afweging maken om een signaal af te geven in de verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijke vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de verwijsindex gerechtvaardigd is. Signaleren mag, afwegen moet! 

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De psychotherapeute zal niet standaard álle jeugdigen in de verwijsindex signaleren, maar heeft de afweging signaleren wel gestandaardiseerd. In elk geval worden jeugdigen gesignaleerd indien samenwerking met ketenpartners noodzakelijk wordt geacht in het belang van de jeugdige/het gezin en onvoldoende duidelijk is welke ketenpartners betrokken zijn of hoe met hen in contact is te komen. 

Borging

Wanneer een psychotherapeute gedurende langere tijd afwezig is, worden lopende dossiers (en dus ook de matchberichten) doorgesluisd naar een vervanger/ waarnemer.