Hero image

Algemene informatie

Vrijmoet (registerpsycholoog NIP/gezondheidszorg) en Maatman (NVO orthopedagoog-generalist) is een praktijk/maatschap voor generalistische basis GGZ in Den Haag. Deze praktijk is voor Ouders, Kinderen & Jongeren, Scholen en Verwijzers, die hulp zoeken bij vraagstukken over de ontwikkeling van een kind of zichzelf. De doelgroep bestaat uit kinderen van 4-18 jaar met het vermoeden van een DSM V stoornis (ADD/ADHD, angst, depressie, PTSS, tics, etc.). De praktijk stelt diagnose en behandelt. De cliënten komen via verwijzing (huisartsen/kinderartsen) binnen bij deze praktijk. 
Wij werken volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie, ook zijn wij geschoold in EMDR. Meer informatie over wat onze praktijk doet is te vinden op de website: www.vrijmoetmaatman.nl. Bij drukte wordt er gewerkt met erkende freelancers (zie ook de website).

Intern werkproces

Indien er sprake is van een situatie waarin het signaleren in de Verwijsindex aan de orde is (zie de criteria), zal de psycholoog/orthopedagoog een gesprek aangaan met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Zij zullen hun zorgen bespreken en ouders/jeugdige informeren indien een signaal in de Verwijsindex geplaatst wordt. Daarnaast wordt de folder(s) meegegeven. Het gesprek en reacties worden vastgelegd in het cliëntdossier. Bij het ontstaan van een match zal toestemming gevraagd worden om gegevens te mogen uitwisselen (AVG).
Indien het vermoeden bestaat dat het bespreken over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex een gevaar oplevert voor het kind, zal dit besproken worden in de intervisiegroep. De afweging om dan vanuit conflict van plichten te handelen (niet informeren en geen toestemming vragen) zal worden opgetekend in het cliëntdossier. Indien er gewerkt wordt met freelancers, zal de psycholoog/orthopedagoog de signalen namens de freelancers in de Verwijsindex plaatsen. Matchberichten zullen ook bij deze twee personen binnenkomen, die ze vervolgens zullen doorzetten naar de freelancer(s).

Afweging

De behandelaar kan signalen afgeven in de Verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn of haar gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de Verwijsindex gerechtvaardigd is.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Wij hanteren de criteria van de Jeugdwet en de Handreiking Melden.

Aandachtspunten  

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging  

De afspraken over het gebruik van de Verwijsindex Haaglanden zullen geborgd worden door het als vast punt op te nemen in onze (tweemaandelijkse) intervisievergaderingen. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over de Verwijsindex. De twee maten (Vrijmoet en Maatman) blijven tevens verantwoordelijk voor de cliënten over wie zij namens de freelancers een signaal hebben gegeven in de Verwijsindex.

Wet- en regelgeving

Lid van NIP en NVO. BIG geregistreerd.