Hero image

Praktijk Vergne richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar met leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen.

Algemene informatie

Praktijk Vergne richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar met leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen. Praktijk Vergne heeft drie locaties: Leidschenveen, Nootdorp en Voorschoten. Het doel van de praktijk is op korte termijn, in samenwerking met ouders en eventueel andere betrokkenen, hulp te bieden aan kinderen en jongeren waarvan de normale ontwikkeling belemmerd wordt, zodat deze weer zo snel en zo goed mogelijk kunnen functioneren. Bij praktijk Vergne kunt u onder andere terecht voor onderzoek, coaching, behandeling en deskundig advies. Meer informatie is terug te vinden op de website: www.praktijkvergne.nl.

Intern werkproces

Al onze medewerkers zijn professionals en werken volgens de geldende beroepscode en richtlijnen. Wanneer er wordt gesignaleerd, worden de signalen altijd eerst besproken in het overleg regiebehandelaar-medebehandelaar. Als er wordt overgegaan tot het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex zal de medebehandelaar de ouder(s)/jeugdige hierover informeren en de folder(s) van de Verwijsindex overhandigen.

Medewerkers die een inlogaccount krijgen worden gekoppeld aan alle locaties van Vergne, zodat zij bij inlog in de verwijsindex een keuze kunnen maken voor welke locatie het signaal wordt afgegeven. Uitzondering voor locatie Voorschoten. Alleen cliënten die in de regio van de verwijsindex JeugdMATCH vallen worden op deze locatie gesignaleerd. Indien een cliënt woont in Wassenaar, maar in behandeling is op locatie Voorschoten dan wordt deze cliënt gesignaleerd op de locatie Leidschenveen (Den Haag). Voorschoten valt namelijk niet in de regio Verwijsindex Haaglanden, maar onder de verwijsindex JeugdMATCH.

Er wordt standaard gewerkt met toestemmingsformulieren. Bij de start van de behandeling wordt aan de cliënt toestemming gevraagd om informatie uit te wisselen met een aantal partijen; de verwijsindex is 1 van de partijen. Naast de gegeven toestemming, wordt altijd -zelfs als is de toestemming er- aan de ouders gemeld dat informatie wordt uitgewisseld en met wie. Op het moment dat een signaal in de Verwijsindex wordt geplaatst en er treedt een match op, wordt de cliënt geïnformeerd. 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Praktijk Vergne gebruikt bij het overwegen en/of melden alle leefgebieden uit de handreiking melden. Gezien de reikwijdte van de hulp ( diagnostiek en behandeling /ernstige dyslexiezorg) zal de Praktijk Vergne niet altijd beschikken over voldoende of alle informatie. Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex wordt in ieder geval overwogen indien sprake is van de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (zie blz. 2, Juridische Kaders, Signaleringscriteria) en de ingezette hulp niet tot verandering leidt.

Wanneer de verwachting is dat de hulp niet in staat om tot verandering te leiden en/of de cliënt zich terugtrekt, zal ook overwogen worden om, naast een signaal in de Verwijsindex Haaglanden, ook een melding te doen bij Veilig thuis. Ook hier steeds in overleg medebehandelaar/Regiebehandelaar.

Aandachtspunten:

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met de leidinggevende of andere professional die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).