Hero image

Algemene informatie

Deze praktijk is voor Ouders & Jongeren, Scholen en Verwijzers, die hulp zoeken bij vraagstukken over de ontwikkeling van een kind of zichzelf. De doelgroep bestaat uit jongeren van 10-18 jaar met het vermoeden van een DSM V stoornis (ADD/ADHD, angst, depressie, PTSS, tics, etc.). De praktijk stelt de diagnose en behandelt. De cliënten komen via verwijzing (huisartsen/kinderartsen) bij deze praktijk.
Er wordt gewerkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie en ben geschoold in EMDR en systeemtherapie.

Intern werkproces

Indien er sprake is van een situatie waarin het signaleren in de Verwijsindex aan de orde is (zie de criteria), zal de psycholoog/orthopedagoog een gesprek aangaan met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Zij zullen hun zorgen bespreken en ouders/jeugdige informeren indien een signaal in de Verwijsindex geplaatst wordt. Daarnaast wordt de folder(s) meegegeven. Het gesprek en reacties worden vastgelegd in het cliëntdossier. Bij het ontstaan van een match zal toestemming gevraagd worden om gegevens te mogen uitwisselen (AVG).
Indien het vermoeden bestaat dat het bespreken over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex een gevaar oplevert voor het kind, zal dit besproken worden in de intervisiegroep. De afweging om dan vanuit conflict van plichten te handelen (niet informeren en geen toestemming vragen) zal worden opgetekend in het cliëntdossier.

Afweging

De behandelaar kan signalen afgeven in de Verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn of haar gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de Verwijsindex gerechtvaardigd is.