Hero image

Algemene informatie

Praktijk de Molen is een vrijgevestigde praktijk voor jeugd GGZ. Voor nadere informatie zie ook: www.praktijkdemolen.nl.

Intern werkproces

De behandelaar zal een afweging maken om een signaal af te geven in de Verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn gezonde ontwikkeling naar volwassenheid ernstig wordt bedreigd. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de Verwijsindex gerechtvaardigd is.
Signaleren mag, afwegen moet!

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De behandelaar zal overwegen te signaleren als:

  • er grote zorgen zijn bij behandelaar over de ontwikkeling van jeugdige die de zorgverlening van behandelaar overstijgen;
  • als samenwerking met ketenpartners niet mogelijk is omdat onvoldoende duidelijk is welke ketenpartners betrokken zijn of hoe met hen in contact is te komen;
  • als de huisarts onvoldoende in staat is regie te hebben over de situatie;
  • als een melding bij Veilig Thuis onvoldoende oplossing biedt.

Werkwijze

  1. Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex Haaglanden gebeurt altijd met toestemming van de ouders en /of jeugdige (vanaf 16 jaar). Daarnaast wordt de folder(s) verwijsindex meegegeven;
  2. Bij het ontstaan van een match zal wederom toestemming gevraagd worden om gegevens te mogen uitwisselen. Voor de jeugdige en/of zijn ouder(s) moet duidelijk zijn wie deelnemen aan het overleg waarvoor zij toestemming geven en ook waarover gesproken zal worden;
  3. Krijgt de behandelaar geen toestemming, of acht zij het in verband met de veiligheid van de jeugdige/gezinsleden of van zichzelf niet mogelijk om toestemming te vragen en wil zij toch een signaal gaan afgeven, dan kan, bij wijze van uitzondering, ook een signaal worden afgegeven en overleg gevoerd worden zonder toestemming. Dit is mogelijk op basis van een conflict van plichten. In dergelijke gevallen zullen doorgaans naast een signaal in de verwijsindex ook andere stappen nodig zijn, zoals een melding bij Veilig Thuis.

Borging

Wanneer de behandelaar langere tijd afwezig is, worden lopende dossiers (en dus ook de matchberichten) doorgesluisd naar een vervanger/ waarnemer.