Hero image

Pietje Bell is een organisatie waarbij (GZ-)psychologen (NIP) en (ortho-)pedagogen (generalist) samenwerken met kinderartsen om jeugdhulp te leveren aan jeugdigen en hun gezinnen in het ambulante veld.

Algemeen en doelgroep

  • ADHD PRAKTIJK Pietje Bell richt zich op de medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D. Binnen de praktijk zijn behandelaren (artsen, verpleegkundig specialist) werkzaam met jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D.
  • Doelgroep: kinderen van 6 tot 18 jaar met diagnose AD(H)D of sterk vermoeden van AD(H)D

Voor meer informatie kunt u kijken op www.adhdpietjebell.nl.

Borging

De behandelaar informeert de ouder/ jeugdige, plaatst het signaal, ontvangt de matchberichten en volgt ze op en vraagt toestemming aan ouders/jeugdige voor het uitwisselen van informatie.

De actieve signalen zullen wanneer een medewerker langdurig afwezig is of uit dienst gaat worden overgenomen door een collega.

Alle nieuwe medewerkers krijgen een standaard inwerkprogramma, waarbij het gebruik van de verwijsindex is opgenomen. Voor nieuwe medewerkers wordt een account aangevraagd bij relatiebeheer Verwijsindex Haaglanden. De medewerkers volgen de E-learning en worden verder getraind door de collega’s die al met de Verwijsindex (Haaglanden) werken.

Afweging

De jeugdige wordt gesignaleerd in de verwijsindex bij aanmelding en/ of tijdens de behandeling. Ouders/verzorgers en/ of de jeugdige worden vooraf mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Op basis van alle signaleringscriteria (signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en handreiking melden www.handreikingmelden.nl) wordt een jeugdige gesignaleerd.

Wet- en regelgeving

- Jeugdwet
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
- Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)