Hero image

Pauline van Soldt is vrijgevestigd jeugd- en gezinscoach.

Algemeen en doelgroep

Pauline van Soldt is vrijgevestigd jeugd- en gezinscoach. Zij is een zeer ervaren professional met een HBO+ opleidingsniveau op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening, ambulante gezinsbegeleiding en systemisch werk. 

Jeugd- en gezinscoaching bestaat uit hulp in de thuissituatie die zowel aan ouder(s) als de jeugdige(n) wordt geboden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden ondersteund bij het bieden van een goed en veilig opvoedklimaat voor de jeugdige. Indien nodig krijgt de jeugdige ondersteuning gericht op zijn eigen ontwikkeling en het bereiken van ontwikkeldoelen. De ondersteuning draagt bij aan een veilige woonsituatie, waarin de jeugdige zich goed kan ontwikkelen. De ondersteuning is indien nodig tevens gericht op de problemen op andere leefgebieden van het gezin of de gezinsleden die van invloed zijn op de opvoedsituatie, waarbij ouder(s) inzicht krijgen in de problematiek van hun kind of zichzelf, in de interactie tussen gezinsleden en de invloed daarvan op hun kind(eren). De ondersteuning wordt gegeven vanuit een brede systemische kijk op het gezin.  

Indien passend wordt voor de hulp gebruik gemaakt van Equine Assisted Coaching, coaching met paarden. Daar waar nodig werkt Pauline nauw samen met andere betrokken professionals (zoals o.a. casusregisseur, school, schoolmaatschappelijk werk, samenwerkingsverband school, kinderopvang, ggz, (para)medische professionals, thuiszorgmedewerkers, vak-therapeuten). 

Meer informatie: www.paulinevansoldt.nl 

Afweging

Pauline van Soldt zal signalen afgeven in de Verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn of haar gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de Verwijsindex gerechtvaardigd is. 

Gezinnen worden aangemeld via wijkteam van de gemeente of melden zichzelf aan als particulier. Na een intakegesprek waarin doelen worden vastgesteld, start een begeleidingstraject. Er vindt na zes weken en na elke drie maanden een tussentijdse evaluatie plaats. Bij de evaluaties is de verwijzer aanwezig. De evaluatiemomenten zijn in de regel de momenten waarop een afweging plaatsvindt rond veiligheid van de jeugdige(n) en dus ook voor het plaatsen van een signaal. Mocht dat eerder nodig zijn dan zal eerder overleg met ouders en verwijzer worden gevoerd. 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De criteria van de Jeugdwet en de Handreiking Melden worden gehanteerd.  

Indien er sprake is van een situatie waarin het signaleren in de Verwijsindex aan de orde is zal de gezinscoach (indien mogelijk na overleg met de verwijzer) een gesprek aangaan met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Zij zal haar zorgen bespreken en ouders/jeugdige informeren dat een signaal in de Verwijsindex geplaatst wordt. Daarnaast wordt de folder(s) meegegeven. Het gesprek en reacties worden vastgelegd in het cliëntdossier. Bij het ontstaan van een match zal toestemming gevraagd worden om gegevens te mogen uitwisselen (AVG).  
Indien het vermoeden bestaat dat het bespreken over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex een gevaar oplevert voor het kind, zal dit besproken worden met de verwijzer (indien geen verwijzer betrokken is: met de intervisiegroep. Dit zijn 4 jeugd- en gezinsprofessionals werkzaam als kinderpsycholoog NIP, GZ-psycholoog, orthopedagoog in GGZ-jeugd).  

Borging

De afspraken over het gebruik van de Verwijsindex Haaglanden zullen geborgd worden door het als vast punt op te nemen in de evaluatiemomenten van de coachingstrajecten. In het geval dat de signaleerder langdurig afwezig is, wordt de cliënt (terug)verwezen naar wijkteam of naar collega instelling. Deze zal op de hoogte worden gebracht van de signalering en waar mogelijk zelf een signaal plaatsen om stagnering van matches te voorkomen. 

Wet- en regelgeving

Jeugdwet is van toepassing.