Hero image

De Opvoedpoli/Care Express is een ambulante GGZ instelling voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen, die behandeling en begeleiding nodig hebben op psychisch en psychiatrisch vlak.

De behandeling en begeleiding zijn gericht om de mogelijkheden op ontwikkeling en groei te verbeteren en te versterken. De aanpak is persoonlijk en effectief, gebaseerd op ervaring, kennis en kunde. Er wordt vooral gewerkt op locatie, bij gezinnen thuis, in de kinderopvang of op school. De Opvoedpoli/Care Express is het kastje en de muur en heeft alle disciplines in huis voor het bieden van kwalitatieve hoogstaande GGZ en jeugdhulp. Indien onveiligheid in een gezin speelt werkt de Opvoedpoli/Care Express met de methodiek Partnering for Safety om samen met ouders de veiligheid te verbeteren.

Naast het gezinsgericht werken, werkt de opvoedpoli tevens systemisch en netwerkgericht. Dit houdt in dat alle betrokken partijen participeren in het zorgtraject. De Opvoedpoli/Care Express kent de volgende hoofddoelen:

• Het bieden van jeugdzorg en indien nodig behandeling aan ouders
• Het bieden van de mogelijkheid aan studenten om zelfstandig te leren wonen en hun kansen op een startkwalificatie te vergroten. Dit in samenwerking met ROC Mondriaan en DUWO.
• Het bieden van ondersteuning via Pluscoaching aan een groot aantal leerlingen binnen het vervolgonderwijs
• Het bieden van behandeling aan jongeren vanuit de Care Express, een speciale 16+ afdeling welke net als de Opvoedpoli outreachend werkt.

In Haaglanden heeft de Opvoedpoli/Care Express een vestiging in Zoetermeer en Den Haag en is het werkgebied de regio Haaglanden.

Intern Werkproces

Afweging

In de verwijsindex wordt op alle jeugdigen die hulp ontvangen van de Opvoedpoli/Care Express een signaal in de verwijsindex afgegeven. Na start van de hulpverlening/tekenen van de zorgovereenkomst, plaatst de officemanager een signaal in de verwijsindex

Aandachtspunten

  1. In de Algemene Voorwaarden voor cliënten van de Opvoedpoli/Care Express, is opgenomen dat de Opvoedpoli/Care Express is aangesloten op de verwijsindex en dat de Opvoedpoli/Care Express cliënten signaleert in de verwijsindex.
  2. De ouders en of jeugdigen wordt de folder IK en/of Mijn Kind overhandigd, waarin onder meer wordt aangeven hoe ze bezwaar kunnen maken tegen de registratie in de verwijsindex.
  3. Zodra een match ontstaat, wordt vanuit de verwijsindex de mail met matchinformatie direct naar de verantwoordelijke coach/contactpersoon verstuurd, die binnen 5 werkdagen contact opneemt met de matchende partner
  4. Voor het uitwisselen van informatie over de jeugdige of zijn gezin wordt toestemming gevraagd aan de ouders en of jeugdigen zoals opgenomen in de wet op de privacy en wet op de jeugdzorg.
  5. De verkregen toestemming wordt vastgelegd middels ondertekening van de “Verklaring Toestemming”.
  6. Na een match zal informatie met andere instellingen worden gedeeld na verkregen toestemming van de jeugdige en/of het gezin en bij voorkeur wordt informatie uitgewisseld in aanwezigheid van het gezin.
  7. Bij wijzigingen rond de cliënt ( waaronder einde traject en wijziging coach van het gezin ) geeft de coach deze informatie door aan de officemanager die ervoor zorgt dat de informatie wordt gewijzigd in de verwijsindex

Borging

De officemanager rapporteert elk kwartaal de gang van zaken rond de verwijsindex aan de directeur (aantal, onderlinge samenwerking, bijzonderheden, aantal matches). De directeur is verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de registratie en overlegt waar nodig met medewerkers. De officemanager draagt zorg voor het overdragen van signalen op een andere contactpersoon bij langdurige ziekte of afwezigheid en/of als gezinscoaches uit dienst gaan

Signalering in de verwijsindex wordt jaarlijks meegenomen in de directiebeoordeling in het kader van auditing rond kwaliteitsbeleid. Uitleg over de verwijsindex is onderdeel van het inwerken van nieuwe medewerkers binnen de regio Haaglanden. Op het Intranet van de Opvoedpoli zijn alle relevante verwijsindex- documenten in te zien voor de medewerkers.