Hero image

Opdidakt helpt kinderen en jongeren een vliegende start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is dat we kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die we onze eigen kinderen ook toewensen.

Algemeen en doelgroep

In de huidige maatschappij wordt steeds meer gevraagd van kinderen en jongeren. Soms stuiten zij op uitdagingen op het gebied van leren, gedrag of ontwikkeling. Ze lopen een achterstand op ten opzichte van klasgenoten of dreigen zelfs uit te vallen. Opdidakt biedt alle zorg onder één dak en is daardoor in staat om, indien gewenst, op verschillende gebieden ondersteuning te bieden.

De doelgroep van Opdidakt is kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen (4-23).

Signaleren in de verwijsindex

  • indien ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) niet bij machte is/zijn bij te dragen aan de oplossing van de problematiek en/of de jeugdige in zijn ontwikkeling naar volwassenheid belemmerd wordt;
  • indien er sprake is van een combinatie van verschillende problemen, vanwege het risico van verergering van problematiek in de toekomst;
  • indien de behandeling plots wordt afgebroken, terwijl de behandelaar voortzetting ervan noodzakelijk acht;
  • KOPP = kinderen van ouders met psychische problemen;
  • KVO = Kinderen van verslaafde ouders;
  • jeugdigen bij vechtscheidingen, hechtingsproblemen, onbeheersbare schulden en veelvuldig schoolverzuim.

Borging

De intaker (regiebehandelaar) informeert de ouders, deze plaatst ook het signaal, of zal dit door de vestigingsmanager laten doen. De regiebehandelaar volgt de matchberichten op. Wanneer een medewerker langdurig afwezig is dan zal de vestigingsmanager regelen dat er opvolging beschikbaar is.

Afweging

Opdidakt heeft de visie dat geen kind tussen wal en schip mag geraken. Opdidakt zal bij zorgen over een jeugdige op welk leefgebied dan ook en ongeacht de doelgroep, al snel een verhoogde noodzaak zien tot het zichtbaar maken van haar betrokkenheid in de Verwijsindex. De (hoofd)behandelaar heeft daarmee een extra check dat geen van de betrokken organisaties over het hoofd wordt gezien. Dat geeft duidelijkheid omtrent de regie op de coördinatie van zorg en daarmee het streven naar eenduidigheid in handelen door alle betrokkenen.