Hero image

Algemene informatie

Middin is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking en ouderen. Dagelijks zetten wij ons in voor 4.000 cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, maar ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op ons rekenen. Wij ondersteunen allerlei aspecten van het leven: (op)groeien, leren, werken en met pensioen gaan, prettig ouder worden. Wij werken al meer dan twintig jaar vanuit de visie dat iedereen mee kan doen en bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties. Daarnaast bieden wij begeleiding in de thuissituatie en kleinschalige woonvoorzieningen, op werkplekken en in diverse activiteitencentra in de wijk. 
Middin is werkzaam in de regio’s Haaglanden (gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Wateringen, Zoetermeer, Rijswijk, en Westland) en Rijnmond (gemeenten Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Lansingerland, Capelle a/d IJssel) en op de Zuid-Hollandse eilanden. Tevens hebben wij een groot netwerk in de regio Haaglanden  en een goede relatie met een scala aan lokale, regionale en bovenregionale samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld Gemiva, Ipse de Brugge, Philadelphia, Pameijer, HWW, Florence, etc. (zie ook onze website www.Middin.nl).

Intern werkproces

Middin werkt met kwetsbare kinderen en heeft daarom besloten vanaf 1 september 2015 al haar jeugdige cliënten van 0 – 23 jaar en de kinderen van VB1 cliënten in de Verwijsindex Haaglanden respectievelijk SiSa (Rotterdam) te registreren. Nieuwe cliënten komen geïndiceerd of op doorverwijzing van gemeentelijke wijkteams bij Middin binnen. Zij worden tijdens het intakegesprek geïnformeerd over de Verwijsindex door begeleiders en ontvangen een brief waarin deelname aan de Verwijsindex staat uitgelegd. Registratie vindt plaats bij start ondersteuning door het secretariaat. Als er een match is, zet het secretariaat het van de Verwijsindex ontvangen bericht door naar de zorgmanager die verantwoordelijk is voor de betreffende cliënt. De zorgmanager2 neemt contact op met de andere organisatie om af te spreken wie namens de andere organisatie toestemming vraagt voor gegevensuitwisseling aan de ouders/verzorgers/jeugdige en op welke manier dat wordt vastgelegd.

1 VB: Verstandelijk Beperkt;

2 De zorgmanager is verantwoordelijk, de uitvoering zal hij veelal overlaten aan de begeleider van de cliënt.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex vindt plaats vanuit de signaleringscriteria uit de Jeugdwet en op grond van de leefgebieden uit de handreiking melden, met name de leefgebieden gezondheid (punten 1,2,6), onderwijs (punten 5,6) en opvoedings- & gezinsrelaties (punt 3) en als er sprake is van:

  • Cliënt is jonger dan 23 jaar;
  • VB cliënt heeft kind(eren).

Aandachtspunten

Begeleider, onder verantwoordelijkheid van de zorgmanager legt de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

Middin registreert middels een centraal punt, het secretariaat. Dit centrale punt is altijd bemenst, waarmee borging gewaarborgd is. Bij het centrale punt komen ook matches binnen die door worden gezet naar zorgmanagers. Zorgmanagers zijn verantwoordelijk voor het reageren op het matchbericht.