Hero image

Jeugdigen en gezinnen kunnen bij Mentaal Beter terecht als zij doelgerichte en doeltreffende hulp nodig hebben voor hun psychische of psychiatrische problemen.

Algemene informatie

Jeugdigen en gezinnen kunnen bij Mentaal Beter terecht als zij doelgerichte en doeltreffende hulp nodig hebben voor hun psychische of psychiatrische problemen. De hulp kan direct worden ingezet. Bij Mentaal Beter werken specialisten en generalisten. Men kan bij ons terecht voor hulp bij onder andere angst, depressie, autisme, ADHD en gedragsproblemen.
Mentaal Beter werkt doel- en resultaatgericht samen met jeugdigen (met psychologische en/of psychiatrische problematieken) en hun systeem aan herstel van functioneren op verschillende leefgebieden. Naast herstel van de klinische gezondheid staat welbevinden centraal in onze aanpak, zodat jeugdigen gezond en veilig opgroeien.
Type organisatie: Jeugd GGZ.
Doelgroep: Kinderen en jongeren tussen 0-23 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen.

Intern werkproces

Personen die een signaal af kunnen geven in de Verwijsindex zijn: Basispsychologen, GZ-psychologen en Klinisch Psychologen, Orthopedagogen, Psychotherapeut, Psychiater.
De landelijke handreiking Meldcriteria is leidend, als hulpmiddel bij het kwalificeren van het risico (www.handreikingmelden.nl).
Mentaal Beter heeft de visie dat geen kind tussen wal en schip moet geraken en zien derhalve een verhoogde noodzaak tot het tijdig zichtbaar maken van haar betrokkenheid in de Verwijsindex. Men heeft daarmee ook een extra check dat geen organisatie over het hoofd wordt gezien, de regie versterkt wordt op de coördinatie van zorg en daarmee het streven naar de samenhang van handelen door alle betrokkenen.

Aandachtspunten/Borging

  • Transparantie in communicatie richting de jeugdige en/ of ouders is voor Mentaal Beter altijd het uitgangspunt in omgang met privacy. Bij twijfel dient er standaard multidisciplinair overleg plaats te vinden op teamniveau zelf, of kan er advies ingeroepen worden van de persoon die de Verwijsindex coördineert binnen Mentaal Beter in samenwerking met de kwaliteitsmanager van Mentaal Beter;
  • Bij dossier met noodzaak aan overweging melden Verwijsindex volgens ondergrens (multiproblem gezinnen, andere vormen van hupverlening, KOPP-kinderen of gezinnen waarbij overwogen wordt te handelen volgens de meldcode) wordt standaard multidisciplinair overleg gepleegd in de intakefase en in de evaluatie behandeling waarin de overweging wordt meegenomen.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Standaardisatie afweging signaleren:

  • Afweging signaleren gebeurt altijd na bespreking van de casus in het multidisciplinair overleg met collega’s;
  • De vijf leefgebieden zoals beschreven in de handreiking worden tijdens de intakefase, onderzoeks- en behandelfase overlopen en gecheckt;
  • Daarnaast wordt overige hulpverlening steeds bevraagd vooraf of tijdens de intake en wordt aan ouders en jongere toestemming gevraagd rapportage hiervan te delen na toestemming;
  • Mentaal Beter heeft zowel voor de meldcode als voor de Verwijsindex per team een persoon aangewezen die deze rol heeft en aanspreekpunt is;
  • Overkoepelend ondersteunt ook de directie de Verwijsindex en de coördinatie van de toepassing ervan in het directie overleg;
  • De coördinator binnen de algemene Mentaal Beter cirkel informeert de teams i.v.m. toepassing Verwijsindex, inhoud en ondergrens situaties;
  • Overweging ondergrens situaties: multiproblem gezinnen, andere vormen van hulpverlening, KOPPkinderen of gezinnen waarbij overwogen wordt te handelen volgens de meldcode.