Hero image

MEE ZHN biedt ondersteuning aan mensen met een beperking.

Algemeen

Het dienstenpakket van MEE bestaat onder andere uit: informatie en advies geven over regelgeving en de sociale kaart, ondersteunen bij aanvragen van voorzieningen (zorg, onderwijs, werk), bemiddelen bij plaatsen/ starten zorg, psychosociale hulpverlening, opvoedondersteuning, begeleiden bij praktische zaken in alle levensfasen en op alle levensterreinen van de cliënt. De hulp is afhankelijk van vraag en behoefte van de cliënt. De hulpvraag van de cliënt dient gerelateerd te zijn aan de handicap/ beperking. Consulenten van MEE staan naast hun cliënt wanneer zij hun werk uitvoeren en laten de regie zoveel mogelijk bij de cliënt zelf liggen.

MEE werkt in de gemeenten: Delft, Midden-Delfland, Westland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Voorschoten en Den Haag. Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag.

Doelgroep

Iedereen die een probleem ondervindt vanwege een (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) beperking en/of cliënten met Autisme en NAH en chronisch zieken. Per cliënt wordt onderzocht welke problematiek leidend is en welke zorgaanbieder indien nodig de beste hulp kan bieden.

Borging

  • Wanneer een consulent een signaal wil afgeven in verwijsindex, bespreekt hij/zij dit eerst binnen (interne) consultatie/het Veilig Verder Team. Na dit overleg bepaalt de consulent of een signaal wordt afgegeven voor betreffende cliënt. Alleen met toestemming van ouders/ jeugdige.
  • Ouders en/of jongere worden in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de Verwijsindex. De Consulent geeft bij het gesprek met ouders en/of jongere een folder van de verwijsindex mee.
  • Bij een match krijgt consulent hiervan bericht in zijn/haar eigen mailbox. De consulent neemt contact op met matchende partij en stemt af wie toestemming vraagt aan ouders om informatie te mogen uitwisselen.
  • Als consulent langdurig ziek is of uit dienst gaat zal hij/zij actieve signalen overdragen aan zijn/haar vervanger of naaste collega.
  • Managementassistenten houden in een bestand bij welke medewerkers in uit dienst gaan. Coördinator binnen MEE stuurt periodiek dit bestand naar relatiebeheer verwijsindex zodat nieuwe medewerkers een account krijgen en accounts van vertrekkende medewerkers worden afgesloten.
  • Tijdens de inwerkperiode is de verwijsindex een punt van aandacht. Verwijsindex wordt binnen MEE meegenomen in de training Meldcode.

Afweging

MEE signaleert cliënten tot 23 jaar waarvan belangrijk is dat andere hulpverleners weten dat MEE betrokken is en waarbij belangrijk is voor MEE om te weten welke hulpverleners bij cliënt  betrokken zijn.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Binnen MEE kan een jeugdige problemen ondervinden op de volgende gebieden: Materiele omstandigheden, Gezondheid, Opvoeding en gezinsrelatie, Onderwijs en werk, Sociale omgeving buiten het gezin en school. 

Aandachtspunten

Termijn van het signaal staat op 2 jaar, conform de klantroute van MEE.

Wet- en regelgeving

Jeugdwet, Privacy Wetgeving