Hero image

Algemeen en doelgroep

Leerplicht

De taken die onder team leerplicht vallen zijn:

  • Preventieve taken, zorg en bemiddelen om schooluitval te voorkomen
  • Curatieve taken, handhaving om schooluitval tegen te gaan
  • Justitiële taken als instrument binnen de handhavingstaken

De doelgroep zijn alle leerplichtige kinderen van 5 tot 18 jaar oud woonachtig in de gemeente Rijswijk.

VSV

Naast de uitvoering van de taken in het kader van de leerplichtwet zijn er ook taken rondom de Voortijdig schoolverlaters (Wet RMC) in het team van Wettelijke taken. Hierbij wordt begeleiding geboden aan jongeren zonder startkwalificatie en/of werk om ze weer naar school te helpen of naar werk of een combinatie hiervan.
De doelgroep voor VSV/RMC zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar die voortijdig school hebben (of dreigen te) verlaten zonder een startkwalificatie (HAVO, VWO diploma, of MBO 2, of hoger) en geen werk hebben.

Casemanager VSV

De casemanager biedt ondersteuning aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar door gesprekken en praktische hulp bij oriëntatie op een passende opleiding en/of werk.

Signaleren in de verwijsindex

Signaleringscriteria voor leerplichtigen 5-18 jaar:

  • Ongeoorloofd verzuim, 16 lesuur in 4 weken zonder opgaaf van reden;
  • Geen geldige schoolinschrijving bij leerplicht bekend;
  • Leerlingen van 5 tot 18 jaar die zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan een maand verzuim zonder dat hij of zij ontheffing hebben van de leerplicht.

Signaleringscriteria voor voortijdig schoolverlaters 18-23 jaar:

  • Jongeren tot 23 jaar die voortijdig school verlaten en geen startkwalificatie bezitten;
  • Jongeren tot 23 jaar waarbij niet duidelijk is of ze onderwijs volgen of aan het werk zijn;
  • Jongeren tot 23 jaar die een beroep doen op de Participatiewet.

Borging

De leerplichtambtenaar of de VSV casemanager plaatst het signaal. De leerplichtambtenaar of de VSV casemanager ontvangt een e-mail wanneer er een match heeft plaatsgevonden en neemt direct contact op met de andere signalerende organisatie conform het werkproces. De leerplichtambtenaar of de VSV casemanager meldt in het gesprek met ouders en leerling dat er een signaal geplaatst zal worden in de Verwijsindex Haaglanden. Dit wordt nogmaals schriftelijk bevestigd in een brief die na afloop van het gesprek aan ouder en leerling wordt gezonden.

Mailberichten; wanneer een leerplichtambtenaar of VSV casemanager afwezig is, wordt de afwezigheid-assistent ingeschakeld met verwijzing naar een collega of het callcenter van de gemeente Rijswijk.

Telefonische bereikbaarheid; het algemene telefoonnummer van het callcenter wordt opgegeven in schriftelijke communicatie naar ouders en in de verwijsindex. Indien er telefonisch contact gezocht wordt gaat dit altijd via de medewerker van het callcenter, mocht de betrokken medewerker niet beschikbaar zijn dan volgt een terugbelverzoek (waarop binnen 24 uur een reactie gegeven moet worden) of bij spoed wordt een andere collega gezocht.

Wet- en regelgeving

LLZ Rijswijk werkt met de Leerplichtwet en de Wet RMC.