Hero image

Levin Zorg biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB). Levin is een kleinschalige en persoonlijke zorgverlener.

Algemeen en doelgroep

Levin biedt begeleiding aan kinderen en volwassenen met uiteenlopende zorg- en begeleidingsvragen. De begeleiding kan individueel plaatsvinden in de thuissituatie of op school, óf groepsgewijs op de buitenschoolse- en/of logeeropvang, dagbesteding of één van de woonlocaties.

Afweging

Bij zorgen van een begeleider over een klant, bespreekt de begeleider deze zorgen met één van de coördinatoren Jeugd en Individuele Begeleiding. Er wordt dan op basis van de signaleringscriteria een zorgvuldige afweging gemaakt of er wel/niet een signaal wordt afgegeven door de coördinator.

Borging

De coördinatoren van de afdelingen Jeugd en Individuele Begeleiding zijn verantwoordelijk voor het informeren van de ouders/jeugdige, het plaatsen van het signaal, het ontvangen en opvolgen van matchberichten en het vragen van toestemming aan ouders/jeugdigen voor het uitwisselen van informatie. De coördinatoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het oppakken van actieve signalen en nemen elkaar zo nodig waar.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex vindt plaats vanuit de signaleringscriteria uit de Jeugdwet en op grond van de leefgebieden uit de handreiking melden.

Wet- en regelgeving

Levin werkt met de Meldcode.