Hero image

Vanuit Christelijke waarden, kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief bieden op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst.

Algemene informatie

Vanuit Christelijke waarden, kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief bieden op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan. Wij doen dit ook vanuit het besef dat mensen dit soms niet zelfstandig kunnen realiseren. Wij bieden daarom hulp: zonder te veroordelen, vanuit een open houding, zolang het nodig is, in de vorm en met de intensiteit die de betreffende situatie vraagt.

De doelgroep bestaat uit complexe gezinssystemen, gezinnen die zich verplaatsen over regio- en landsgrenzen, ouders met een gebrek aan een sociaal netwerk en een marginale maatschappelijke positie. Vaak resulteert deze positie in problemen op meerdere leefgebieden, zoals financiën en schulden, verslaving, verwaarlozing, psychiatrische problemen, opvoedproblemen en contacten met politie en justitie. De jeugdige bevindt zich hierdoor in een onstabiele en onveilige opvoedsituatie.

Intern werkproces

Alle jeugdigen / jongeren over wie de kinderrechter een maatregel heeft uitgesproken en in geval van een drangtraject worden gesignaleerd door een signaleringsbevoegde (jeugdbeschermer/gedragswetenschapper).

Alle jeugdigen en/of jongeren die bij het LdH onder toezicht dan wel onder voogdij staan voldoen aan de criteria van de Verwijsindex Haaglanden. Er zijn zorgen over hun ontwikkeling en deze zorgen kunnen meerder leefgebieden betreffen.

Bij aanvang van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel (incl. voogdij) en drangtraject zal het LdH zijn betrokkenheid direct kenbaar maken door middel van signalering in de Verwijsindex Haaglanden (Praktisch komt dit er op neer dat alle cliënten standaard gesignaleerd worden bij aanvang betrokkenheid).

Informeren/toestemming vragen

Via de introductiebrief die bij de start van de maatregel / drangtraject aan ouders /verzorgers wordt verstuurd.

Geldigheidsduur signaal

Voor de duur van de maatregel.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere professional die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex Haaglanden vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

  • De procesregisseur d.m.v. jaarlijks te plannen evaluaties;
  • Alle medewerkers worden ingevoerd in het werken met de Verwijsindex Haaglanden.