Hero image

Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van kleine zelfstandigen die gespecialiseerd zijn in ADHD en Autismezorg. We leveren zorg op maat. Vooral ambulante begeleiding thuis en gezinsbegeleiding komt veel voor.

De begeleiding is ontwikkelingsgericht en wordt ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgvragers. Door de intensieve ambulante ondersteuning, gespecialiseerd op deze specifieke doelgroep, wordt getracht schooluitval te voorkomen, interne opname te voorkomen en gezinnen en hun netwerk te versterken bij de begeleiding en opvoeding van jeugdigen en jongeren, veelal van 0-65 jaar. Wij richten ons op personen met autisme en/of ADHD en hun naasten. Dit zijn zorgvragers die een normaal tot hoog functionerend niveau hebben, geen LVB.

Afweging

Stichting Klimkoord levert zorg op maat, waar en wanneer het nodig is zodat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij de situatie van de cliënt. Dat betekent dat we altijd oog hebben voor hulpverlening en het netwerk waar de zorgvrager zich in bevindt. We werken daardoor erg veel samen met andere organisaties. Verwijsindex zal een bijdrage leveren om de betrokken professionals rondom een zorgvrager zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Alleen jeugdigen die jeugdhulp ontvangen en waar naar verwachting meer zorgverleners (ook vanuit andere partijen) bij betrokken gaan worden, of waar zeer complexe gezinssituaties spelen worden gesignaleerd in de Verwijsindex. Dit zal ook terug te vinden zijn in de documenten die de klant daartoe kan ondertekenen en de informatie die de klant ontvangt bij de intake. Een ondertekend document of verwijzing wordt opgenomen in het klantdossier.

Iedere zorgcoördinator is signaleringsbevoegd.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een zorgverlener een “redelijk vermoeden” heeft dat “de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige wordt bedreigd of bedreigd kan worden” wordt er een signaal afgegeven. Per leefgebied (conform ZRM sjabloon) wordt de afweging onderzocht.

Borging

De afdelingsmanager zal erop toezien dat nieuwe zorgcoördinatoren een account krijgen en dat de accounts van medewerkers die uit dienst gaan wordt beëindigd. De instellingscoördinator draagt ook zorg voor het overdragen van signalen op een andere contactpersoon bij langdurige ziekte of afwezigheid.

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere professional die ook bij de jeugdige betrokken is.
  • Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het klantdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Wet- en regelgeving

Jeugdwet, WMO, WLZ, ZVW, Wet passend onderwijs