Hero image

Kinderdagverblijf het Strijpje is kleinschalig en biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Per dag vangen wij 28 kinderen op in een huiselijke sfeer. In het totaal bezoeken 60 kinderen het kinderdagverblijf. Ons dagverblijf heeft twee groepen: een babygroep en een peutergroep. Persoonlijke aandacht voor ouder en kind staat bij ons voorop.

Afweging

Elk kind wordt minimaal 1 keer per jaar geobserveerd door de mentor met behulp van een uitgebreid observatieformulier. De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen dagelijks en hebben een goed beeld van ieder kind. De pedagogisch medewerkers voeren dagelijks gesprekjes met de ouders en 1 keer per jaar vindt een gesprek met de ouders plaats over de ontwikkeling van het kind. Naar aanleiding van de observaties en de oudergesprekken wordt de afweging gemaakt of voor een kind een signaal geplaatst wordt in de verwijsindex.

Voor het signaleren in de verwijsindex moet er sprake zijn van een echte bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind of van een combinatie van verschillende problemen, die de situatie ernstig maken.

Signaleringscriteria & leefgebieden

Een signaal wordt geplaatst wanneer er sprake is van grote achterstanden in de persoonlijke competenties zoals: de sociaal-emotionele-, de motorische- en/of de taalontwikkeling. Daarnaast wordt gekeken naar de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind op de volgende (leef) gebieden:

  • De materiële omstandigheden, zoals: huisvesting, verzorging en de financiële situatie van de ouders.
  • Gezondheid; Een probleem of stoornis bij het kind op het gebied van het emotioneel functioneren, de sociale ontwikkeling en/of het gedrag. Letsel (onverklaarbaar) of lichamelijke klachten van het kind die kunnen wijzen op kindermishandeling. Risicovol gedrag van ouders en/of inadequate lichamelijke of medische verzorging die het kind kunnen schaden.
  • Opvoeding en gezinsrelaties; Het kind is slachtoffer van kindermishandeling. De ouders hebben problemen in de opvoeding van het kind en/of er zijn factoren die het ouderschap moeilijk maken. Een gezinslid is betrokken bij criminele activiteiten of heeft hulp vanwege ernstige problematiek.
  • Onderwijs en werk; Het kind heeft problemen bij het cognitief functioneren en leren. Het kind wordt veel van kinderopvang gewisseld. Kenmerken van werk/ opleiding/ betrokkenheid van ouders die op problemen en/of risico’s kunnen wijzen.
  • Sociale omgeving buiten het gezin en de kinderopvang; Er is sprake van een gebrekkig sociaal netwerk van de ouders, de ouders maken geen of weinig gebruik van de sociale voorzieningen en/of zijn onbereikbaar voor sociale voorzieningen of zijn zorgwekkende zorgmijders.

Borging

De pedagogisch medewerkers die een account hebben plaatsen (na overleg met elkaar) een signaal in de verwijsindex, ontvangen het matchbericht en volgen dit op. Zij stellen de toezichthouder hiervan op de hoogte en bespreken dit met de mentor van het kind. Mochten deze pedagogisch medewerkers langdurig afwezig zijn of uit dienst gaan, worden zij vervangen door andere pedagogisch medewerkers.

In overleg met de signaleringsbevoegde pedagogisch medewerkers informeert de mentor de ouders van het kind. De mentor maakt een aantekening in het kinddossier. De mentor vraagt bij een match de toestemming van de ouders om informatie uit te wisselen met andere betrokken professionals. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd door de pedagogisch medewerkers. Zij vragen of de beleidsmedewerker vraagt bij relatiebeheer verwijsindex een account en training voor nieuwe pedagogisch medewerkers aan.

Wet- en regelgeving

Kinderdagverblijf ’t Strijpje werkt volgens de Jeugdwet.