Hero image

Wij als kinderopvangorganisatie werken aan de verzorging en ontwikkeling van kinderen op de momenten dat ouders/verzorgers aan het werk zijn of studie volgen.

Algemeen en doelgroep

Wij als kinderopvangorganisatie werken aan de verzorging en ontwikkeling van kinderen op de momenten dat ouders/verzorgers aan het werk zijn of studie volgen. Dit doen wij verdeeld over 3 locaties. Het kinderdagverblijf in Zoetermeer, het kinderdagverblijf in Zevenkamp aan de Dinkel 3 én onze buitenschoolse opvang locatie in Zevenkamp aan de zevenkampsering.   

Wij zijn een particuliere organisatie met maatschappelijke doelstelling. We vangen kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar op het kinderdagverblijf en van 4-12 jaar op de buitenschoolse opvang.

Afweging

De leidinggevende/assistent-leidinggevende van de bovengenoemde locaties maken de afweging om wel/niet te signaleren. Dit is een professionele afweging.   Over het algemeen gaat het om ontwikkelings, gedrags en/of problemen in de sociale context. Er wordt in ieder geval een signaal afgegeven of afweging gemaakt:  

  • Wanneer een kind met een sociaal medische indicatie (SMI) geplaatst wordt.   
  • Wanneer bij de intake/start van de opvang al één of meer zorg verlenende instantie(s) betrokken zijn bij een kind.  
  • Als er sprake is van meervoudige en/of achterliggende problematiek.  
  • Wanneer er zorgen gedeeld worden na bespreken in een Zorg Advies Team met bijv.  

Voorschools maatschappelijk werk (VSMW) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).   

  • Bij een melding bij Veilig Thuis.  
  • Bij een combinatie van eerder genoemde zorg(of zoals omschreven in jeugdwet/handreiking melden) en betalingsachterstand.  
  • Bij de beëindiging van de plaatsing door de kinderopvangorganisatie naar aanleiding van betalingsachterstand.  

  

  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Signaleringscriteria uit de Jeugdwet kunnen redenen zijn om een signaal te plaatsen in de verwijsindex. Zie ook blz. 2 art. 7.1.4.1. en de handreiking melden waarin de signaleringscriteria zijn opgedeeld in leefgebieden, www.handreikingmelden.nl