Hero image

Wij zijn een kindcentrum en verzorgen onderwijs aan en opvang van leerlingen van 3-12 jaar.

Afweging

Om de samenwerking met andere betrokken partijen zo optimaal mogelijk en integraal te maken en in het belang van het kind te werken, werken wij met de Verwijsindex Haaglanden. Binnen het kindcentrum staat het partnerschap met ouders centraal. Onderdeel van dit partnerschap is werken vanuit transparantie en vertrouwen. Ouders worden daarom altijd geïnformeerd als wij een signaal afgeven in de verwijsindex.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt overwogen indien er sprake is van:

  • Een veelvoud aan betrokken hulpverleners waarbij de samenwerking moeizaam op gang komt.
  • Ernstige zorgen voor een leerling of een gezin.
  • Huiselijk geweld.
  • Als er buiten de school om ook signalen komen (denk aan: Jeugdzorg, Politie, Veilig Thuis of…)

Borging

Binnen het Kindcentrum zijn de Unitleider Zorg & Ondersteuning en de aandachtsfunctionaris gemachtigd om een signaal af te geven in de verwijsindex. Een van hen zal ook de ouders informeren over het plaatsen van het signaal.

Het kindcentrum werkt met kwaliteitskaarten om processen vast te leggen. Op de kwaliteitskaart verwijsindex is vastgelegd hoe Kindcentrum Snijders het proces van signaleren in de index vorm geeft, hoe er wordt omgegaan met langdurige afwezigheid of vertrek van medewerkers die gemachtigd zijn een signaal af te geven en hoe nieuwe medewerkers geïnformeerd worden over de verwijsindex. Deze kaart is in te zien op het kindcentrum.

 

Aandachtspunten

Zie hiervoor de kwaliteitskaart verwijsindex.