Hero image

Gastouderbureau KidsConnect werkt aan de opvang, verzorging en algehele ontwikkeling van kinderen op momenten dat ouders/verzorgers werken of een studie volgen. Dit gebeurt d.m.v. gastouderopvang op het adres van ouders/verzorgers, of op het adres van gastouders.

Algemeen en doelgroep

Wij bewaken de kwaliteit van en houden toezicht op de bij ons aangesloten gastouders. Uiteindelijke verantwoordelijke voor gastouderbureau KidsConnect is Mevr. N.C. van Straalen (houder/eigenaar van het gastouderbureau en functie: bemiddelingsmedewerker).
De gastouderopvang betreft zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m einde basisschoolleeftijd.

Afweging

De gastouder informeert de bemiddelingsmedewerker over ontwikkelings-, gedrags- en/of problemen in de sociale context. De bemiddelingsmedewerker maakt de afweging om een signaal te plaatsen als:

  • Bij de intake/start van de opvang al één of meer zorg verlenende instantie(s) betrokken zijn bij een kind;
  • na invullen van het observatieformulier blijkt dat er reden is tot zorg;
  • er sprake is van meervoudige en/of achterliggende problematiek;
  • een melding bij Veilig Thuis is/wordt gedaan;
  • er sprake is van een combinatie van zorg en een betalingsachterstand van 3 maanden.

Signaleringscriteria & leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de verwijsindex. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de criteria uit de leefgebieden handreiking melden www.handreikingmelden.nl gehanteerd.

Aandachtspunten

De afweging voor het plaatsen van een signaal wordt minimaal door de bemiddelingsmedewerker (collega) met een betrokken gastouder die ook bij de jeugdige betrokken is besproken. De bemiddelingsmedewerker legt de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouder(s)/verzorger(s)).

Borging

De bemiddelingsmedewerker bespreekt de zorgen met ouder(s)/verzorger(s) (eventueel in een drie-gesprek met gastouder en ouder(s)/verzorger(s)), informeert bij plaatsen van een signaal de ouder(s)/verzorger(s) hierover en overhandigt de folder aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij een match informeert de bemiddelingsmedewerker ouder(s)/verzorger(s) met welke partijen overleg plaatsvindt, welke partij de regie heeft en vraagt toestemming voor het uitwisselen van informatie.

Bij langdurige afwezigheid volgt een nieuwe aan te stellen bemiddelingsmedewerker de signalen/matchberichten op. Overzetten van signalen en aanvraag/opheffen van een account wordt doorgegeven aan relatiebeheer van de de verwijsindex Haaglanden.

Wet- en regelgeving

Wij werken samen met de GGD en gemeente aan het toezicht in de gastouderopvang conform wet- en regelgeving (Wet Kinderopvang en alle regelingen/besluiten die daarbij horen).