Hero image

Het maatjesproject Jong Perspectief Zoetermeer e.o. is een preventief project gericht op het ondersteunen van jeugdigen van 6-24 jaar met een zwakkere maatschappelijke uitgangspositie om te voorkomen dat zij verder afglijden met alle negatieve gevolgen van dien.

Algemeen en doelgroep

Het maatjesproject Jong Perspectief Zoetermeer e.o. is een preventief project gericht op het ondersteunen van jeugdigen van 6-24 jaar met een zwakkere maatschappelijke uitgangspositie om te voorkomen dat zij verder afglijden met alle negatieve gevolgen van dien. Gedurende een jaar worden de jeugdigen één op één gekoppeld aan een volwassen vrijwilliger die op basis van persoonlijke levenservaring een rolmodel kan zijn. Tijdens hun uitstapjes kan van alles worden ondernomen. Van een goed gesprek of hulp bij het huiswerk tot het doen van gewoon leuke dingen zoals sporten, winkelen of samen koken. Zo bouwt het koppel aan een vertrouwd contact met elkaar.

De vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar coachen op basis van de eigen levenservaring. Zij bevestigen de jeugdigen in hun eigenwaarde, reiken nieuwe toekomstperspectieven aan en verbreden het blikveld van de jeugdigen. Het maatjescontact is er op gericht om beter te kunnen functioneren in het dagelijks bestaan en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Het werkveld is Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. De projectmedewerkers koppelen vrijwilligers en jeugdigen aan elkaar. Zij begeleiden het matchingsproces en geven ondersteuning en begeleiding aan de vrijwilligers en jeugdigen.
Nieuwe vrijwilligers krijgen een training van twee dagdelen en worden bij de uitoefening van hun taak door de projectmedewerkers begeleid. Eenmaal in de 6 weken vinden intervisie-avonden plaats waar vrijwilligers onderling ervaringen uitwisselen.

Signaleren in de verwijsindex

Binnen Jong Perspectief worden twee projectmedewerkers verantwoordelijk voor het afgeven van de signalen in de Verwijsindex bij aanvang van de koppeling tussen vrijwilliger en jeugdige. De projectleider wordt verantwoordelijk voor de Zoetermeerse aanmeldingen, de projectmedewerker van Pijnacker-Nootdorp neemt de aanmeldingen vanuit die gemeente voor haar rekening. De projectassistent voert de aanmeldingen onder de supervisie van de projectleider handmatig in. In situaties waarbij bij aanvang geen toestemming verleend is, blijft vermelding achterwege en zal slechts een melding gedaan worden wanneer zich signalen voordoen zoals reeds eerder onder de signaleringscriteria zijn benoemd. Ook de vrijwilligers van Jong Perspectief zullen worden ingelicht over de Verwijsindex. Dit zal gebeuren door een presentatie op een intervisie-avond en daarnaast zullen de vrijwilligers ook schriftelijk hierover worden geïnformeerd. Bij de training van nieuwe vrijwilligers zal deze informatie ook in de trainingsmap worden opgenomen. Om één en ander ook goed te kunnen voorbereiden en te implementeren zal Jong Perspectief per 1 januari 2012 starten om de jeugdigen die gekoppeld worden aan een vrijwilliger in de Verwijsindex in te voeren. Mochten zich in de tussentijd situaties voordoen waarbij ook t.b.v. een jeugdige die al reeds gekoppeld is aan een vrijwilliger een signaal noodzakelijk geacht wordt, dan zal dit conform de beschreven procedure plaatsvinden.

Signaleringscriteria

Voor elke jeugdige die bij Jong Perspectief is aangemeld wordt een signaal in de Verwijsindex afgegeven op het moment dat hij/zij gekoppeld wordt aan een vrijwilliger. Wanneer ouders hier niet mee instemmen zal signalering achterwege blijven en kan eventueel later worden gesignaleerd in situaties die een belemmering vormen voor een gezonde ontwikkeling van de jeugdige of die een bedreiging voor de veiligheid van de jeugdige vormen, zoals bijvoorbeeld:

  • Vermoedens van fysieke of psychische mishandeling
  • Verwaarlozing of agressie binnen een gezinssituatie
  • Wanneer een jeugdige betrokken is bij criminele activiteiten
  • Wanneer sprake is van ernstige gedragsproblemen

Toestemming en informeren

Qua informatie zal zowel op het aanmeldingsformulier van de jeugdige, als in de matchingsovereenkomst en op de website van Jong Perspectief vermeld worden dat Jong Perspectief is aangesloten op de Verwijsindex met een korte toelichting wat dit inhoudt.