Hero image

Het Centrum Jeugd en Gezin is de plek voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt laagdrempelige cursussen, tips en advies, consulten met betrekking tot jeugdgezondheidszorg en hulp en ondersteuning als het gezin er niet alleen uit komt. Het Jeugdteam is onderdeel van het CJG.

Het Jeugdteam

Het jeugdteamlid is een ervaren professional die samen met de ouders en/of jeugdigen inventariseert welke vragen of problemen er zijn en welke ondersteuning eventueel nodig is. Het Jeugdteam kan zelf ondersteuning bieden of ouders en jeugdigen in contact brengen met gespecialiseerde 2de-lijns hulpverlening. Waar nodig ondersteunt het jeugdteamlid het gezin of de jeugdige bij het houden van regie op het plan en het monitoren van de beoogde resultaten. Het Jeugdteam werkt volgens de uitgangspunten 1 gezin-1 plan-1regisseur.

Jeugdteamleden

In het Jeugdteam in Rijswijk werken jeugdprofessionals uit verschillende organisaties samen in één team. Het jeugdteam kent twee sub-teams; team hulpverlening en team toeleiding. Alle jeugdteamleden zijn SKJ of BIG geregistreerd.

Afweging  en werkwijze

Het Jeugdteam vind het belangrijk om vroegtijdig risico’s te signaleren en samen te werken met andere professionals die bij een jeugdige of diens broertjes/zusjes betrokken zijn. Op die manier kunnen zij vorm geven aan 1 gezin- 1 plan-1 regisseur en de jeugdige de hulp bieden die nodig is voor een gezonde ontwikkeling. Het Jeugdteamlid maakt, bij elke jeugdige die als cliënt wordt ingeschreven bij het Jeugdteam, via Rondom zijn of haar betrokkenheid bij de jeugdige bekend in de verwijsindex.

Tijdens de intakefase bespreekt het jeugdteamlid met het gezin/de jeugdige de werkwijze van het jeugdteam inclusief de werkwijze met betrekking tot de verwijsindex. Het Jeugdteamlid overhandigt de informatiemap met daarin de folders van de verwijsindex voor ouders/verzorgers en voor jongeren 12-23.

Na een match ontvangt het jeugdteamlid een bericht in zijn of haar mailbox. De matchende partijen spreken onderling af wie de regie neemt.  Indien een jeugdteamlid de rol van zorgcoördinator heeft en er in de match geen Gecertificeerde Instelling betrokken is, neemt het jeugdteamlid de regie in de machcombinatie. De professional die de regie heeft neemt contact op met de ouders/de jeugdige om toestemming te vragen voor het uitwisselen van informatie. De matchende partijen maken onderling samenwerkingsafspraken.

Signalen van medewerkers die uit dienst gaan worden door de vertrekkende medewerker of het secretariaat overgezet naar diens opvolger. Bij vertrek van een medewerker verzoekt het secretariaat van het jeugdteam relatiebeheer verwijsindex om het account op te heffen.

Aandachtspunten

  • In de Jeugdwet is vastgelegd dat geen toestemming nodig is voor het afgeven van een signaal in de verwijsindex. Alleen bij zwaarwegende argumenten en ná overleg met een zorgregisseur, kan worden afgezien van signaleren.
  • Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).
  • Het signaal blijft standaard gedurende 1 jaar staan in de verwijsindex Haaglanden.

Borging

  • Ingeval van langdurige afwezigheid van een medewerker, worden de signalen door het secretariaat van het Jeugdteam op naam gezet van de vervangende collega.
  • Voor nieuwe medewerkers vraagt het secretariaat van het jeugdteam een account aan bij relatiebeheer van de verwijsindex. De nieuwe medewerker krijgt zo spoedig mogelijk een training van de verwijsindex om met de verwijsindex te kunnen werken.