Hero image

De Jeugdhulp is ondergebracht bij het CJG waar de medewerkers Jeugdteam werken. De medewerker Jeugdteam is een ervaren professional die samen met de ouders en/of jongeren inventariseert welke vragen of problemen er zijn en welke ondersteuning er eventueel nodig is.

Algemeen en doelgroep

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt laagdrempelige cursussen, tips en advies, consulten m.b.t. jeugdgezondheidszorg en hulp en ondersteuning als het gezin er niet alleen uit komt.

Jeugdteam Leidschendam-Voorburg

De Jeugdhulp is ondergebracht bij het CJG waar de medewerkers Jeugdteam  werken. De medewerker Jeugdteam is een ervaren professional die samen met de ouders en/of jongeren inventariseert welke vragen of problemen er zijn en welke ondersteuning er eventueel nodig is. De medewerker Jeugdteam kan zelf hulp bieden wanneer dat nodig is, of ouders en jongeren in contact brengen met andere hulpverleners. Vaak zijn dit directe collega’s en experts binnen hetzelfde jeugdteam of de “flexibele schil” rondom het Jeugdteam. De hulp kan daardoor snel en efficiënt geregeld worden. Het gezin of de jeugdige heeft te maken met 1 regisseur die het vaste aanspreekpunt is en er wordt gewerkt met 1 plan rond het gezin.

Het Jeugdteam

De organisaties die professionals leveren voor het Jeugdteam in Leidschendam-Voorburg zijn: STOJAH (voorheen BJZ), Stichting Middin, Stichting Jeugdformaat, De Jutters.
Vanuit de flexibele schil werken de volgende organisaties voor het jeugdteam LV: Stichting MEE, Vlietkinderen, Kwadraad, JGZ, Lokale kamer (onderdeel van de gemeente LV), Florence., JIT, huisartsen, vrijgevestigden, Politie.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere professional die ook bij de jeugdige betrokken is.
  • Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Signaleringscriteria en leefgebieden

De medewerker Jeugdteam plaatst een signaal in de Verwijsindex Haaglanden indien uit de GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte) blijkt dat het traject als “Middel” of “Zwaar” kan worden ingeschat. Dit is het geval indien de medewerker Jeugdteam één of meer signaleringscriteria volgens artikel 2j van de Jeugdwet heeft geconstateerd.

De medewerker Jeugdteam vult  samen met de ouder(s) en/of de jongere(n) de GIZ in. Hierbij worden de domeinen ontwikkeling (gezondheid), opvoeding (en gezinsrelaties) en sociale omgeving (materiële omstandigheden, onderwijs en werk) besproken.

De medewerker Jeugdteam verstuurt een mail naar het secretariaat en vermeldt de GIZ in het cliëntdossier.

Indien een match ontstaat, komt de betreffende mail met matchinformatie in de eigen mailbox  van de medewerker Jeugdteam.